Διδυμία

twinning

Διδυμία είναι η σύμφυση δύο κρυστάλλων του ιδίου ορυκτού που παρουσιάζει κάποια κανονικότητα ως προς όμοια κρυσταλλογραφικά στοιχεία.
Όταν η σύμφυση αποτελείται από δύο μέλη λέγεται διδυμία, από τρία μέλη τριδυμία και από πολλά μέλη πολυδυμία.

Φθορίτης, συνδιαβλαστάνουσα διδυμία ή διδυμία διεισδύσεως κατά (111).
Σιδηροπυρίτης, διδυμία διεισδύσεως κατά (110) (νόμος σιδηρού σταυρού).
Σταυρόλιθος, διδυμία διεισδύσεως κατά (231) (αριστερά) και κατά (031) (κέντρο και δεξιά).
Σανίδινο, διδυμία διεισδύσεως κατά (100) ή κατά [001] (νόμος Carlsbad).
Χαλαζίας, διδυμία επαφής κατά (11-22) (νόμος Ιαπωνίας).
Ασβεστίτης, διδυμία επαφής κατά (0001) ή κατά (10-12).
Γύψος, διδυμία επαφής κατά (100) (ουρά χελιδόνος).
Ρουτίλιο, διδυμία επαφής κατά (101) (νόμος του αγκώνα).
Μαρκασίτης, λειρόμορφη πολυδυμία κατά (101).
Αρσενοπυρίτης, τρίδυμος διεισδύσεως.
Φιλιππσίτης, πολυδυμία διεισδύσεως.