Θείο

Σικελία, Ιταλία
Goldschmidt (1923), Vol.8, Tab.13, Fig.14
 

         
 (001)   (100)   (011)   (111)   (113) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java