Χαλκοπυρίτης

Ορυχείο French Creek, Pennsylvania, Η.Π.Α.
Hintze (1904), Vol.1.1, Fig.295
 

     
 (332)   (756)   (111) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java