Κινναβαρίτης

Almadén, Ισπανία ή Idria, Σλοβενία
Goldschmidt (1923), Vol.9, Tab.97, Fig.33
 

       
 (0001)   (10-11)   (20-21)   (10-10) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java