Σιδηροπυρίτης

Συνήθης μορφή
Goldschmidt (1920), Vol.6, Tab.102, Fig.3
 

 
 (210) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java