Αντιμονίτης

Felsöbanya, Ουγγαρία
Goldschmidt (1913), Vol.1, Tab.71, Fig.16
 

       
 (010)   (110)   (111)   (121) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java