Τετραεδρίτης tetrahedrite

Τύπος: Cu12Sb4S13
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Σουλφοάλατα

Τετραεδρίτης (8 cm).
Casapalca, Lima, Περού.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Τετραεδρίτης.
Pachapaqui, Περού.
Photo: TheImage.
Τετραεδρίτης.
Pachapaqui, Περού.
Photo: TheImage.
Τετραεδρίτης.
Pachapaqui, Περού.
Photo: TheImage.
Τετραεδρίτης.
Pachapaqui, Περού.
Photo: TheImage.
Τετραεδρίτης.
Horhausen, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Τετραεδρίτης.
Horhausen, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Τετραεδρίτης.
Huaron, Cerro de Pasco, Pasco Dept., Περού.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Τετραεδρίτης.
Oruro, Oruro Dept., Βολιβία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.