Κορούνδιο

Selankina, Ilmen Mts., Ρωσία.
Goldschmidt (1918), Vol.5, Tab.20, Fig.34
 

-->
         
 (0001)   (11-21)  (20-21)   (60-61)   (14 0 -14 1) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java