Κυπρίτης

Chessy, Lyon, Γαλλία
Goldschmidt (1923), Vol.7, Tab.139, Fig.3
 

   
 (100)   (111) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java