Χαουσμανίτης hausmannite

Τύπος: Mn3O4
Σύστημα: Τετραγωνικό
Κατηγορία: Οξείδια

Χαουσμανίτης (μαύρο) πάνω σε εφεσίτη (ροζ) (5,5 cm).
Ορυχείο Gloucester, Postmasburg, Cape province, Νότια Αφρική.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κρύσταλλοι χαουσμανίτη (6,5 cm).
Ορυχείο Wessels, Kalahari, Νότια Αφρική.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Χαουσμανίτης (2,5 cm).
Ορυχείο N'Chwaning, Hotazel, Kuruman, Νότια Αφρική.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Χαουσμανίτης.
Σουηδία.
Χαουσμανίτης.
Νότια Αφρική.