Βόρακας borax

Τύπος: Na2B4O5(OH)4·8H2O
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Βορικά

Βόρακας (8,6 cm).
Boron, California, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κρύσταλλος βόρακα.
Searles Lake, San Bernardino County, California, Η.Π.Α.
Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.
Κρύσταλλος βόρακα σε ανθρακικό υλικό.
Larderello, Tuscany, Ιταλία.
Photo: Dr. Geol. Marco Barsanti, collection and photo.
Βόρακας.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.