Κερνίτης kernite

Τύπος: Na2B4O6(OH)2·3H2O
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Βορικά

Κερνίτης (6,4 cm).
Ορυχείο Borax, Kern County, California, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κερνίτης (14,7 cm).
Boron, Kern County, California, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κερνίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Πρισματικός κρύσταλλος κερνίτη.
Pacific Coast Boron Mine, Boron, Kern County, California, Η.Π.Α.
Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.
Κερνίτης.
Η.Π.Α.