Νίτρο niter

Τύπος: KΝO3
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Νιτρικά

Επιφλοιώσεις νίτρου (κέντρο) (12 cm).
Όρος Belaja, Krym, Ουκρανία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Νίτρο (μέρος της προηγούμενης φωτογραφίας).
Όρος Belaja, Krym, Ουκρανία.

Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Νίτρο.
Buffalo River Valley, Searcy County, Arkansas, Η.Π.Α.

Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.