Σιδηρίτης

Dörell, Hessen, Γερμανία
Hintze (1930), Vol.1.3, Fig.908
 

   
(10-11) (24-61)

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java