Βαρύτης

Συνήθης μορφή
Berry et al. (1983), Fig.13.1
 

       
 (001)   (210)   (011)   (101) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java