Γύψος

Συνήθης μορφή
Berry et al. (1983), Fig.13.5
 

     
  (010)     (120)    (-111) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java