Ερυθρίτης erythrite

Τύπος: Co3(AsO4)2·8H2O
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Αρσενικικά

Κρύσταλλος ερυθρίτη πάνω σε σκουττερουδίτη (1,5 cm).
Bou Azzer, Μαρόκο.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Πρισματικοί κρύσταλλοι ερυθρίτη (1,5 cm).
Richelsdorf, Hessen, Γερμανία.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Ερυθρίτης
Schneeberg District, Saxony, Γερμανία.
Photo: Paul Bongaerts.
Ερυθρίτης
Adam Heber Mine, Saxony, Γερμανία.
Photo: Dr. Thomas Witzke, Rostock.
Ερυθρίτης
Traversella Mine, Piedmont, Ιταλία.
Photo: Paolo Grosso.
Ερυθρίτης.
Μαρόκο.