ΠΥΡΙΤΙΚΑ

νησοπυριτικά  σωροπυριτικά  κυκλοπυριτικά  ινοπυριτικά  φυλλοπυριτικά  τεκτοπυριτικά


Νησοπυριτικά
Ομάδα ολιβίνη (Olivine group)  
Ολιβίνης (Olivine) (Mg,Fe)2SiO4 Ρομβικό
Φορστερίτης (Forsterite) Mg2SiO4 Ρομβικό
Φαϋαλίτης (Fayalite) Fe2SiO4 Ρομβικό
Τεφροΐτης (Tephroite) Mn2SiO4 Ρομβικό
     
Ομάδα φενακίτη (Phenacite group) 
Βιλλεμίτης (Willemite) Zn2SiO4 Τριγωνικό
Φενακίτης (Phenakite) Be2SiO4 Τριγωνικό
     
Γρανάτες (Garnets) X32+Y23+(SiO4)3 Κυβικό
Πυραλσπίτες (Pyralspites)  
Πυρωπό (Pyrope) Mg3Al2(SiO4)3 Κυβικό
Αλμανδίνης (Almandine) Fe3Al2(SiO4)3 Κυβικό
Σπεσσαρτίνης (Spessartine) Mn3Al2(SiO4)3 Κυβικό
Ουγρανδίτες (Ugrandites)  
Ουβαροβίτης (Uvarovite) Ca3Cr2(SiO4)3 Κυβικό
Γροσσουλάριος (Grossular) Ca3Al2(SiO4)3 Κυβικό
Ανδραδίτης (Andradite) Ca3Fe2(SiO4)3 Κυβικό
     
Αργιλλιοπυριτικά ορυκτά (Aluminosilicates)  
Ανδαλουσίτης (Andalusite) Al2SiO5 Ρομβικό
Κυανίτης (Kyanite) Al2SiO5 Τρικλινές
Σιλλιμανίτης (Sillimanite) Al2SiO5 Ρομβικό
Σταυρόλιθος (Staurolite) Fe2Al9O6(SiO4)4(O,OH)2 Μονοκλινές (ψευδορομβικό)
Τοπάζιο (Topaz) Al2SiO4(F,OH)2 Ρομβικό
     
Ομάδα χουμίτη (Humite group)  
Χονδροδίτης (Chondrodite) (Mg,Fe)5(SiO4)2(F,OH)2 Μονοκλινές
Χουμίτης (Humite) (Mg,Fe)7(SiO4)3(F,OH)2 Ρομβικό
     
Ζιρκόνιο (Zircon) ZrSiO4 Τετραγωνικό
Τιτανίτης (Titanite) CaTiO(SiO4) Μονοκλινές
Χλωριτοειδής (Chloritoid) (Fe,Mg,Mn)2(Al,Fe)Al3O2(SiO4)2(OH)4 Μονοκλινές
Σωροπυριτικά
Ομάδα επιδότου (Epidote group) W2(X,Y)3Z3O12(OH)  
Αλλανίτης (Allanite) (Ca,Ce,Y)2(Al,Fe,Mg)3Si3O12(OH) Μονοκλινές
Επίδοτο (Epidote) Ca2(Al,Fe)3Si3O12(OH) Μονοκλινές
Ζοϊσίτης (Zoisite) Ca2Al3Si3O12(OH) Ρομβικό
Κλινοζοϊσίτης (Clinozoisite) Ca2Al3Si3O12(OH) Μονοκλινές
Πιεμοντίτης (Piemontite) Ca2(Al,Mn)3Si3O12(OH) Μονοκλινές
     
Βεζουβιανός (Vesuvianite) Ca10(Mg,Fe)2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4 Μονοκλινές
Ημιμορφίτης (Hemimorphite) Zn4(Si2O7)(OH)2·H2O Ρομβικό
Κυκλοπυριτικά
Αξινίτης (Axinite) (Ca,Fe,Mn)3Al2(BO3)(Si4O12)(OH) Τρικλινές
Βήρυλλος (Beryl) Be3Al2Si6O18 Εξαγωνικό
Διοπτάσιος (Dioptase) Cu6(Si6O18)·6H2O Τριγωνικό
Κορδιερίτης (Cordierite) (Mg,Fe)2Al4Si5O18·nH2O Ρομβικό
Τουρμαλίνης (Tourmaline) (Na,Ca)(Li,Mg,Al)(Al,Fe,Mn)6(BO3)3(Si6O18)(OH)4 Τριγωνικό
Ινοπυριτικά
Πυρόξενοι (Pyroxenes) (W,X,Y)2Z2O6  
Ορθοπυρόξενοι (Orthopyroxenes)
Ενστατίτης (Enstatite) MgSiO3 Ρομβικό
Βρονζίτης (Bronzite) (Mg,Fe)SiO3 Ρομβικό
Υπερσθενής (Hypersthene) (Mg,Fe)SiO3 Ρομβικό
Φερροσιλίτης (Ferrosilite) FeSiO3 Ρομβικό
Κλινοπυρόξενοι (Clinopyroxenes)  
Αυγίτης (Augite) Ca(Mg,Fe,Al)(Al,Si)2O6 Μονοκλινές
Διοψίδιος (Diopside) CaMgSi2O6 Μονοκλινές
Εδενβεργίτης (Hedenbergite) CaFeSi2O6 Μονοκλινές
Αιγιρίνης (Aegirine) NaFeSi2O6 Μονοκλινές
Ιαδεΐτης (Jadeite) NaAlSi2O6 Μονοκλινές
Ομφακίτης (Omphacite) (Ca,Na)(Mg,Fe,Al)Si2O6 Μονοκλινές
Σποδουμένης (Spodumene) LiAlSi2O6 Μονοκλινές
     
Αμφίβολοι (Amphiboles) W0-1X2Y5Z8O22(OH)2  
Ανθοφυλλίτης (Anthophyllite) (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 Ρομβικό
Γκεδρίτης (Gedrite) (Mg,Fe)5Al2(Al2Si6)O22(OH)2 Ρομβικό
Κουμμινγκτονίτης (Cummingtonite) (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 Μονοκλινές
Γρουνερίτης (Grunerite) (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 Μονοκλινές
Τρεμολίτης (Tremolite) Ca2Mg5Si8O22(OH)2 Μονοκλινές
Ακτινόλιθος (Actinolite) Ca2(Fe,Mg)5Si8O22(OH)2 Μονοκλινές
Κεροστίλβη (Hornblende) (Na,K)Ca2(Mg,Fe,Al)5(Si,Al)8O22(OH)2 Μονοκλινές
Καιρσουτίτης (Kaersutite) NaCa2(Mg,Fe)4TiSi6Al2O22(OH)2 Μονοκλινές
Παργασίτης (Pargasite) NaCa2(Mg,Fe)4AlSi6Al2O22(OH)2 Μονοκλινές
Γλαυκοφανής (Glaucophane) Na2(Mg,Fe)3Al2Si8O22(OH)2 Μονοκλινές
Ρειβεκίτης (Reibeckite) Na2(Fe,Mg)3Fe2Si8O22(OH)2 Μονοκλινές
Αρφεδσονίτης (Arfvedsonite) Na3(Fe,Mg)4FeSi8O22(OH)2 Μονοκλινές
     
Πυροξενοειδή (Pyroxenoids)
Βολλαστονίτης (Wollastonite) CaSiO3 Τρικλινές
Πεκτόλιθος (Pectolite) Ca2NaH(SiO3)3 Τρικλινές
Ροδονίτης (Rhodonite) MnSiO3 Τρικλινές
Φυλλοπυριτικά
Αργιλικά ορυκτά (Clay minerals)
Ιλλίτης (Illite) (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,H2O] Μονοκλινές
Καολινίτης (Kaolinite) Al4Si4O10(OH)8 Τρικλινές
Μοντμοριλλονίτης (Montmorillonite) (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O Μονοκλινές
     
Σερπεντίνης (Serpentine) Mg6Si4O10(OH)8 Μονοκλινές
Αντιγορίτης (Antigorite) Mg6Si4O10(OH)8 Μονοκλινές
Χρυσοτίλης (Chrysotile) Mg6Si4O10(OH)8 Μονοκλινές
Γαρνιερίτης (Garnierite) (Ni,Mg)6Si4O10(OH)8 Αμορφο
     
Μαρμαρυγίες (Micas) W(X,Y)2-3Z4O10(OH)2  
Βιοτίτης (Biotite) K(Mg,Fe)3(AlSi3)O10(OH)2 Μονοκλινές
Μοσχοβίτης (Muscovite) KAl2(AlSi3)O10(OH)2 Μονοκλινές
Γλαυκονίτης (Glauconite) (K,Na)(Mg,Fe,Al)2(Si,Al)4O10)(OH)2 Μονοκλινές
Ζιννβαλδίτης (Zinnwaldite) K(Fe1-0.5Li1-1.5Al)(Al1-0.5Si3-3.5)O10(OH,F)2 Μονοκλινές
Λεπιδόλιθος (Lepidolite) K(Li,Al)3(Al,Si)4O10(F,OH)2 Μονοκλινές
Μαργαρίτης (Margarite) CaAl2(Al2Si2)O10(OH)2 Μονοκλινές
Φλογοπίτης (Phlogoopite) KMg3(AlSi3)O10(OH)2 Μονοκλινές
     
Αποφυλλίτης (Apophyllite) KCa4(Si4O10)2F·8H2O Τετραγωνικό
Πρενίτης (Prehnite) Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2 Ρομβικό
Πυροφυλλίτης (Pyrophyllite) Al2Si4O10(OH)2 Μονοκλινές
Στιλπνομέλας (Stilpnomelane) ~K(Fe,Al)10Si12O30(OH)12 Τρικλινές
Τάλκης (Talc) Mg3Si4O10(OH)2 Μονοκλινές
Χλωρίτης (Chlorite) Mg6Si4O10(OH)8 Μονοκλινές-Τρικλινές
Χρυσόκολλα (Chrysocolla) Cu4H4Si4O10(OH)8 Αμορφο
Τεκτοπυριτικά
Ομάδα SiO2 (SiO2 group)
Χαλαζίας (Quartz) SiO2 Τριγωνικό-Εξαγωνικό
Τριδυμίτης (Trydimite) SiO2 Μονοκλινές ή Ρομβικό-Εξαγωνικό
Χριστοβαλίτης (Cristobalite) SiO2 Τετραγωνικό-Κυβικό
Χαλκηδόνιος (Chalcedony) SiO2 Τριγωνικό
Οπάλλιος (Opal) SiO2·nH2O Αμορφο
     
Αστριοι (Feldspars)  
Αλκαλιούχοι άστριοι (Alkali feldspars)  
Σανίδινο (Sanidine) KAlSi3O8 Μονοκλινές
Ορθόκλαστο (Orthoclase) KAlSi3O8 Μονοκλινές
Μικροκλινής (Microcline) KAlSi3O8 Τρικλινές
Ανορθόκλαστο (Anorthoclase) (Na,K)AlSi3O8 Τρικλινές
Αδουλαίος (Adularia) KAlSi3O8 Μονοκλινές-Τρικλινές
Κελσιανός (Celsian) BaAl2Si2O8 Μονοκλινές
Υαλοφανής (Hyalophane) (K,Ba)(Al,Si)2O8 Μονοκλινές
Πλαγιόκλαστα (Plagioclases)  
Αλβίτης (Albite) NaAlSi3O8 (Ab) Τρικλινές
Ολιγόκλαστο (Oligoclase) An10-30 (Ab90-70) Τρικλινές
Ανδεσίνης (Andesine) An30-50 (Ab70-50) Τρικλινές
Λαβραδόριο (Labradorite) An50-70 (Ab50-30) Τρικλινές
Βυτωβνίτης (Bytownite) An70-90 (Ab30-10) Τρικλινές
Ανορθίτης (Anorthite) CaAl2Si2O8 (An) Τρικλινές
     
Αστριοειδή (Feldspatoids)  
Ανάλκιμο (Analcime) NaAlSi2O6·H2O Κυβικό
Κανκρινίτης (Cancrinite) Na6Ca2(AlSiO4)6(CO3)2 Εξαγωνικό
Λευκίτης (Leucite) KAlSi2O6 Τετραγωνικό-Κυβικό
Νεφελίνης (Nepheline) NaAlSiO4 Εξαγωνικό
Πολλουσίτης (Pollucite) CsAlSi2O6·H2O Κυβικό
Σοδάλιθος (Sodalite) Na8(AlSiO4)6Cl2 Κυβικό
     
Ζεόλιθοι (Zeolites) (Na2,K2,Ca,Ba)[(Al,Si)O2]n·xH2O  
Αρμοτόμος (Harmotome) Ba(Al2Si6O16)·6H2O Μονοκλινές
Μεσόλιθος (Mesolite) Na2Ca2(Al6Si9O30)·8H2O Ρομβικό
Λωμοντίτης (Laumontite) Ca(Al2Si4O12)·6H2O Μονοκλινές
Νατρόλιθος (Natrolite) Na2(Al2Si3O10)·2H2O Ρομβικό
Σκολεσίτης (Scolecite) Ca(Al2Si3O10)·3H2O Μονοκλινές
Στιλβίτης (Stilbite) Ca(Al2Si7O18)·7H2O Μονοκλινές
Τομσονίτης (Thomsonite) NaCa2(Al5Si5O20)·6H2O Ρομβικό
Φιλλιπσίτης (Phillipsite) KCa(Al3Si5O16)·6H2O Μονοκλινές
Χαβασίτης (Chabasite) Ca(Al2Si4O12)·6H2O Τριγωνικό
Χιουλανδίτης (Heulandite) Ca(Al2Si7O18)·6H2O Μονοκλινές
     
Πεταλίτης (Petalite) Li(AlSi4O10) Μονοκλινές
Σκαπόλιθος (Scapolite) (Na,Ca)4[(Al,Si)4O8]3(Cl2,CO3,SO4) Τετραγωνικό

Με έντονα γράμματα είναι τα ορυκτά που διδάσκονται στα Εργαστήρια Ορυκτολογίας.