Αρφβεδσονίτης arfvedsonite

Τύπος: Na3(Fe,Mg)4FeSi8O22(OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Ινοπυριτικά (αμφίβολοι)

Αρφβεδσονίτης.
Mt Saint-Hilaire, Rouville Co., Québec, Καναδάς.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Αρφβεδσονίτης.
Mt Saint-Hilaire, Rouville Co., Québec, Καναδάς.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Αρφβεδσονίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.