Κεροστίλβη

Συνήθης μορφή
Goldschmidt (1913), Vol.10, Tab.10, Fig.1
 

       
 (001)   (010)   (110)  (-111) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java