Καιρσουτίτης kaersutite

Τύπος: NaCa2(Mg,Fe)4TiSi6Al2O22(OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Ινοπυριτικά (αμφίβολοι)

Καιρσουτίτης.
Mt Saint-Hilaire, Rouville Co., Québec, Καναδάς.
Photo: Doug Merson.
Καιρσουτίτης.
Nugssuaq, Umanak, Γροινλανδία.
Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.