Μαργαρίτης margarite

Τύπος: CaAl2(Al2Si2)O10(OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Φυλλοπυριτικά (μαρμαρυγίες)

Μαργαρίτης (κόκκινο) σε σμύριδα.
Νάξος.
Photo: Athanasios Ziros.