Πυροφυλλίτης pyrophyllite

Τύπος: Al2Si4O10(OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Φυλλοπυριτικά

Ακτινωτά συσσωματώματα πυροφυλλίτη (4,5 cm).
Orange County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Κρύσταλλος ρουτιλίου πάνω σε πυροφυλλίτη (5 cm).
Όρος Graves, Georgia, Η.Π.Α.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.