Στιλπνομέλας stilpnomelane

Τύπος: ~K(Fe,Al)10Si12O30(OH)12
Σύστημα: Τρικλινές
Κατηγορία: Φυλλοπυριτικά

Στιλπνομέλας με χαλαζία (7 mm).
Sterling Anwerp, New York, Η.Π.Α.
Photo: Webmineral, BRGM.