Τάλκης

Συνήθης μορφή
Nesse (1991)
 

     
 (001)   (010)   (110) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java