Επίδοτο

Συνήθης μορφή
Berry et al. (1983), Fig.15.45
 

       
  (001)    (100)   (10-1)   (11-1) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java