Ανορθόκλαστο anorthoclase

Τύπος: (Na,K)AlSi3O8
Σύστημα: Τρικλινές
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (αλκαλιούχοι άστριοι)

Ανορθόκλαστο.
Wind Mountain, Cornudas Mountains, Otero Co., New Mexico, Η.Π.Α.

Photo: Doug Merson.
Ανορθόκλαστο.
Mt Saint-Hilaire, Rouville Co., Québec, Καναδάς.

Photo: Doug Merson.
Λευκοί κρύσταλλοι ανορθόκλαστου σε ρυόλιθο.
Orcas Island, San Juan County, Washington, Η.Π.Α .

Photo: Mineralienatlas-Fossilienatlas.