Χριστοβαλίτης cristobalite

Τύπος: SiO2
Σύστημα: Τετραγωνικό (α-χριστοβαλίτης) - Κυβικό (β-χριστοβαλίτης)
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (ομάδα SiO2)

Χριστοβαλίτης που σχηματίζεται από αφϋάλωση οψιδιάνου.
Couger Mine, Siskiyou Co., California, Η.Π.Α.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Χριστοβαλίτης που σχηματίζεται από αφϋάλωση οψιδιάνου.
Couger Mine, Siskiyou Co., California, Η.Π.Α.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Χριστοβαλίτης.
Ronneburg U deposit, Gera, Thuringia, Γερμανία
Photo: Thomas Witzke, Rostock.