Ορθόκλαστο

Συνήθης μορφή
Berry et al. (1983), Fig.15.15
 

       
 (001)   (010)   (110)   (10-1)

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java