Σκολεσίτης scolecite

Τύπος: Ca(Al2Si3O10)·3H2O
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (ζεόλιθοι)

Ακτινωτά συσσωματώματα σκολεσίτη.
Ινδία.
Photo: Colleen Thomson.
Σκολεσίτης.
Pune, Maharashtra, Ινδία.
Photo: Crystal Classics.
Σκολεσίτης.
Das Antas, Rio Grande Do Sul, South Region, Βραζιλία.
Photo: Paul Bongaerts.
Σκολεσίτης με αποφυλλίτη.
Veranópolis, Rio Grande do Sul, South Region, Βραζιλία.
Photo: Brazilian Rockhounds.
Σκολεσίτης.
Pune, Maharashtra, Ινδία.
Photo: Martins da Pedra.
Σκολεσίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.