ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


  Φωτογραφίες και ευχαριστίες - Photos and credits
 
Οι φωτογραφίες των ορυκτών σε αυτήν την ιστοσελίδα ανήκουν στους παρακάτω φωτογράφους ή πηγές, τους οποίους ευχαριστώ θερμά, για την παραχώρηση της άδειας χρήσης τους. Χρησιμοποιούνται αυστηρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Για οιαδήποτε αναπαραγωγή τους χρειάζεται η άδεια των φωτογράφων, εκτός εάν πρόκειται για προσωπική χρήση.
The photographs in this website are credited to and remain the copyright of the following photographers or sources, whom I warmly thank for their permission. They are used strictly for non-commercial educational purposes. For their reproduction the photographers' granted permission is required.
   
Photographer/Source Website
Alves, Pedro www.mindat.org/gallery-1763.html
Amethyst Galleries Inc.: The Mineral Gallery mineral.galleries.com
Attard, John: Attard's Minerals attminerals.com
Ball, D. meteorites.asu.edu
Barsanti, Marco www.mindat.org/gallery-805.html
Barthelmy, Dave: Mineralogy Database webmineral.com
Biagioni, Cristian  www.mindat.org/gallery-2259.html
Bongaerts, Paul  www.mindat.org/gallery-1695.html
Brazilian Rockhounds www.brhounds.com
Casanova, Isaias: IC Minerals www.icminerals.com
Crystal Classics www.crystalclassics.co.uk
Da Pedra, Martins www.mindat.org/gallery-3851.html
De Graaf, Maurice maurice.strahlen.org
De Nul, Richard rdn.webruimtehosting.net
Dehaye, Jean users.skynet.be/jdmineraux
Fabre, Francesc: Fabre Minerals www.fabreminerals.com
Fraccaro, Giovanni www.mindat.org/gallery-2753.html
Frattini, Fabrizio digilander.libero.it/fabriziomine
Friedman, Hershel: The Mineral and Gemstone Kingdom www.minerals.net
Gábor, Mesics www.mindat.org/gallery-2978.html
Gatedal, Kjell www.mindat.org/gallery-604.html
Goldstein, Alan www.mindat.org/gallery-3510.html
Gordon, Bill www.mindat.org/gallery-729.html
Greene Gallery Mineral Collection (University of Wisconsin) www.uwm.edu/Dept/Geosciences
Grosso, Paolo www.mindat.org/gallery-3510.html
Guisewite, Alan www.cs.cmu.edu/~adg/adg-piimages.html
Howard, Donald: The Photo-Atlas of Minerals https://doi.org/10.2138/am.2007.497
Jokela, Tim www.ontariominerals.com
Kampf, Tony: The Photo-Atlas of Minerals nhm.org/pam
Kienle, Joe Orbital www.mindat.org/gallery-3631.html
Kosmulski, Michal hektor.umcs.lublin.pl/~mikosmul
Krotki, Saul www.mindat.org/gallery-634.html
Lackner, Elmar www.mindat.org/gallery-4093.html
Lang, Roger www.montanpark.de
Lavinsky, Rob: iRocks.com www.irocks.com
McSchuerf, Peter : MinMax www.minmax.net
Medenbach, Olaf The Magic of Minerals
Mineralogical Museum (University of Delaware) www.museums.udel.edu/mineral/mineral_site
Mineralienatlas-Fossilienatlas www.mineralienatlas.de
Mineralienkabinett (University of Bremen) www.min.uni-bremen.de/kabinett
Moreton, Stephen www.mindat.org/gallery-1526.html
Merson, Douglas www.mindat.org/gallery-362.html
Nazari, Maziar www.iranian-agates.freeservers.com
Nijhuis, John www.mindat.org/gallery-4189.html
Perloff, Lou: The Photo-Atlas of Minerals nhm.org/pam
Sandro, Rao digilander.libero.it/minerals
Scandinavian Mineral Gallery www.geology.neab.net/index.htm.en
Schomer, Jay Phillip www.halcyon.com/nemain
Sobolewski, John www.mindat.org/gallery-2830.html
Soler, David www.mindat.org/gallery-1836.html
Speckels, Milton: The Photo-Atlas of Minerals nhm.org/pam
TheImage www.theimage.com/index.html
Thomson, Colleen www.mindat.org/gallery-347.html
Van Dommelen, Ronnie nsminerals.atspace.com
Veevaert, John: Trinity Mineral Company www.trinityminerals.com
Veevaert, John: Tsumeb.com www.tsumeb.com/tsumeb
Weinrich, Dan www.danweinrich.com
Weissman, Jef: The Photographic Guide to Mineral Species www.excaliburmineral.com
Weller, R.: Cochise College skywalker.cochise.edu/wellerr/mineral/minlist.htm
Wikipedia www.wikipedia.org
Wilkinson, Helen www.mindat.org/gallery-1919.html
Witzke, Thomas tw.strahlen.org
Wood, Keith www.mindat.org/gallery-200.html
Ziros, Athanasios www.mindat.org/gallery-4135.html
Κορωναίος, Αντώνης (Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.)  
Μέλφος, Βασίλης  (Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.)  
Σολδάτος, Τριαντάφυλλος (Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.)  
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Φλορεντίας  
Συλλογή Wards  
   
 
Χρησιμοποίηθηκαν επίσης τα παρακάτω βιβλία. - The following books were used as well.
Gemstones of the World. Walter Schumann (1997). Sterling Publishing Co. Inc., New York, 271 pp.
The Magic of Minerals. Medenbach, Olaf and Wilk, Harry (1986). Springer-Verlag, Berlin, 204 pp.
The National Gem Collection. Post, O. (1997), Smithsonian Institution.
Understanding the Earth.
Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (2000), Εκδόσεις Τοπίο.
Θησαυροί της Γης. DeAgostini Hellas.
 
  Περιγραφή των ορυκτών - Description of minerals
 
Oi περιγραφές των ορυκτών βασίστηκαν στα παρακάτω βιβλία και πηγές.
The mineral descriptions are based on the following books and references.
 • Ορυκτοδιαγνωστική.
  Σαπουντζής, Η. και Χριστοφίδης, Γ. (1985).
  University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 241 σ.
 • Mineralogy.
  Berry, L.G., Mason, B. and Dietrich, R.V. (1983).
  W. H. Freeman and Company, San Francisco, 561 pp.
 • Manual of Mineralogy.
  Hurlbut, C.S.Jr and Klein, C. (1977).
  John Wiley & Sons, New York, 532 pp.
 • Handbook of Mineralogy. Vol. 1.
  Anthony, J.W., Bideaux, R.A., Bladh, K.W. and Nichols, M.C. (1990).
  Mineral Data Publishing, Tucson, Arizona, 588 pp.
 • Handbook of Mineralogy. Vol. 2.
  Anthony, J.W., Bideaux, R.A., Bladh, K.W. and Nichols, M.C. (1990).
  Mineral Data Publishing, Tucson, Arizona, 904 pp.
 • Handbuch der Mineralogie. Band I, Abt. 1.
  Hintze, C. (1904).
  Verlag von Veit & Comp., Leipzig, 1208 pp.
 • Handbuch der Mineralogie. Band I, Abt. 2.
  Hintze, C. (1915).
  Verlag von Veit & Comp., Leipzig, 2674 pp.
 • Handbuch der Mineralogie. Band I, Abt. 3.
  Hintze, C. (1930).
  Walter de Gruyter, Berlin und Leipzig, 4565 pp.
Αλλα βοηθήματα - Other references.
 • Μαθήματα Ορυκτολογίας. Εισαγωγή εις την Κρυσταλλογραφίαν.
  Σολδάτος, Κ.Τ. (1974).
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 170 σ.
 • Γενική Ορυκτολογία.
  Κόκκορος, Π. (1966).
  Θεσσαλονίκη, 555 σ.
 • Πετρογενετικά Ορυκτά. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις.
  Χριστοφίδης, Γ. και Σολδάτος, Τ.Κ. (1998).
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 354 σ.
 • Ορυκτοδιαγνωστικοί Πίνακες.
  Οικονομίδης, Γ.Θ. (1930).
  Θεσσαλονίκη, 90 σ.
 • Στοιχεία Ορυκτολογίας.
  Σαπουντζής, Η. (1981).
  University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 242 σ.
 • Μαθήματα Ειδικής Ορυκτολογίας και Ορυκτοδιαγνωστικής.
  Σολδάτος, Κ.Τ. (1976).
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 129 σ.
 • Θησαυροί της Γης.
  De Agostini Hellas.
 • Τα ορυκτά των μεταλλείων του Λαυρίου.
  Κατερινόπουλος, Α. και Ζησιμοπούλου, Ε. (1994).
  Σύλλογος Ελληνικών Συλλεκτών Ορυκτών και Απολιθωμάτων, Αθήνα, 304 σ.
 • Ο Κόσμος των Πολύτιμων και Ημιπολύτιμων Λίθων.
  Duda, R. και Rejl, L. (2002).
  Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 191 σ.
 • Μέγα Λεξικόν όλης της Ελληνικής Γλώσσης. Τόμοι 1-9.
  Δημητράκος, Δ. (1958).
  Δημητράκος, Δ. - Ρεβίζας, Δ., Αθήναι.
 • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν "Ηλίου". Τόμοι 1-18.
  Εγκυκλοπαιδική Επιθεώρησις "Ήλιος", Αθήναι.
 • Encyclopedia of Mineral Names.
  Blackburn, W.H. and Dennen, W.H. (1997).
  Mineralogical Association of Canada, Ottawa, 360 pp.
 • The Magic of Minerals.
  Medenbach, O. and Wilk, H. (1986).
  Springer-Verlag, Berlin, 204 pp.
 • Gemstones of the World.
  Schumann, W. (1997).
  Sterling Publishing Co., Inc., New York, 271 pp.
 • Optical Determination of Rock-Forming Minerals. Part 1. Determinative Tables.
  Tröger, W.E. (1979). Bambauer, H.U., Taborszky, F. and Trochim, H.D. (eds.).
  E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 188 pp.
 • Rocks and Minerals.
  Sorell, C.A. (1973).
  Golden Press, New York, 280 pp.
 • The Pocket Guide to Rocks and Minerals.
  O'Donoghue, M. (1998).
  Prospero Books, 224 pp.
 • A Dictionary of Geology.
  Whitten, D.G.A. and Brooks, J.R.V. (1972).
  Penguin Books, 525 pp.
 • Die Mineralischen Rohstoffe.
  Hiller, J.E. (1962).
  E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 359 pp.
 • Introduction to Optical Mineralogy.
  Nesse, W. (1991).
  Oxford University Press, Oxford, 335 pp.
Ιστοσελίδες - Websites.
  Σχήματα κρυστάλλων - Crystal shapes
 
Τα σχήματα των κρυστάλλων ελήφθησαν από τα παρακάτω βιβλία.
The crystal shapes are based on the following books.
 • Atlas der Krystallformen. Bände I-IX.
  Goldschmidt, V. (1913-1923).
  Carl Winters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg.
 • Handbuch der Mineralogie. Band I, Abt. 1.
  Hintze, C. (1904).
  Verlag von Veit & Comp., Leipzig, 1208 pp.
 • Handbuch der Mineralogie. Band I, Abt. 2.
  Hintze, C. (1915).
  Verlag von Veit & Comp., Leipzig, 2674 pp.
 • Handbuch der Mineralogie. Band I, Abt. 3.
  Hintze, C. (1930).
  Walter de Gruyter, Berlin und Leipzig, 4565 pp.
 • Mineralogy.
  Berry, L.G., Mason, B. and Dietrich, R.V. (1983).
  W. H. Freeman and Company, San Francisco, 561 pp.
 • Manual of Mineralogy.
  Hurlbut, C.S.Jr and Klein, C. (1977).
  John Wiley & Sons, New York, 532 pp.
 • Introduction to Optical Mineralogy.
  Nesse, W. (1991).
  Oxford University Press, Oxford, 335 pp.
Η κατασκευή των κινουμένων κρυστάλλων έγινε από τον Τρ. Σολδάτο με τη βοήθεια των παρακάτω εφαρμογών.
The animated crystals were designed by Tr. soldatos with the help of the following applications.
  Χρήσιμες διευθύνσεις - Useful links