Αυγίτης
augite
(Ca,Mg,Fe,Ti,Al,Na)2(Al,Si)2O6 Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Αχρωμο έως ελαφρά χρωματισμένο.

ΠΛΕΟΧΡΟΪΣΜΟΣ

Καθόλου έως ασθενής.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Μέτριο έως ψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Πρισματικές τομές παράλληλα στο c, οκταγωνικές βασικές τομές κάθετα στο c.
ΣΧΙΣΜΟΣ Διπλός σχισμός κατά (110) (γωνία σχισμού 87° ή 93°).
Δύο σχισμοί σε βασικές τομές κάθετες στο c, ένας σχισμός σε τομές παράλληλες στο c.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Μέτρια (έως πράσινα 2ης τάξης).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Πλάγια σε πρισματικές τομές με ένα σχισμό με μεγάλη κατασβεστική γωνία (35-48°).
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (+) με μέτρια γωνία 2V.
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Κατά (100).
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Ουραλιτίωση, Χλωριτίωση.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε βασικά (γάββροι, βασάλτες), υπερβασικά (περιδοτίτες, πυροξενίτες) και ενδιάμεσα (ανδεσίτες, τραχείτες, μονζονίτες) πυριγενή πετρώματα. Σε μεταμορφωμένα πετρώματα.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Αυγίτης
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Κρύσταλλοι αυγίτη Γάββρος Περιδοτίτης

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Ιδιόμορφες οκταγωνικές τομές πυροξένου κάθετα στον άξονα c με το χαρακτηριστικό διπλό σχισμό (γωνία σχισμού 87°). Οι κρύσταλλοι εμφανίζουν ελαφρά ζώνωση. Αυτές οι τομές παρουσιάζουν χαμηλά γκρίζα χρώματα πόλωσης, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να πούμε με βεβαιότητα αν είναι ορθο- ή κλινοπυρόξενος, παρά μόνο αν κάνουμε κωνοσκοπική εξέταση. (Πέτρωμα: Τραχείτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X Nicols X
Πρισματικός κρύσταλλος αυγίτη παράλληλος στον άξονα c. Εμφανίζει ένα σχισμό, υψηλά χρώματα πόλωσης και πλάγια κατάσβεση με μεγάλη κατασβεστική γωνία (40°). Η κατασβεστική γωνία του αυγίτη πρέπει να μετράται σε τέτοιες τομές. (Πέτρωμα: Γάββρος).

Αρχείο video


Nicols // Nicols X Nicols X
Φαινοκρύσταλλοι αυγίτη ελαφρά ανοικτοπράσινοι. Η μεγάλη πρισματική τομή είναι παράλληλη στον άξονα c και εμφανίζει ένα σχισμό, υψηλά χρώματα πόλωσης και πλάγια κατάσβεση με μεγάλη κατασβεστική γωνία (42°). Η κατασβεστική γωνία του αυγίτη πρέπει να μετράται σε τέτοιες τομές. (Πέτρωμα: Τραχείτης).

Nicols // Nicols X  
Φαινοκρύσταλλοι αυγίτη ελαφρά ανοικτοπράσινοι. (Πέτρωμα: Τραχείτης).

Nicols // Nicols X  
Αυγίτης εγκλείει μικρό κρύσταλλο ορθοπυροξένου (Opx). Ο τελευταίος διακρίνεται από το ελαφρά πιο ρόδινο χρώμα και την ορθή κατάσβεση. (Πέτρωμα: Μονζονίτης).

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι αυγίτη ελαφρά υποπράσινοι. (Πέτρωμα: Μονζονίτης).

Nicols // Nicols X  
Φαινοκρύσταλλοι αυγίτη (με διδυμία) και πλαγιοκλάστων. (Πέτρωμα: Βασάλτης).

Nicols // Nicols X  
Φαινοκρύσταλλοι τιταναυγίτη με χαρακτηριστική κλεψυδροειδή ζώνωση. (Πέτρωμα: Τεφρίτης).

Nicols // Nicols X  
Αυγίτης (Cpx) αλλοιώνεται σε ουραλίτη (Act, ένα είδος ακτινoλιθικού ινώδους αμφιβόλου). (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ουραλιτιωμένος κρύσταλλος αυγίτη (Cpx). Οι κηλίδες ουραλίτη (Act) έχουν τον ίδιο κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό με τον πυρόξενο (διακρίνεται από τον σχισμό). Ξεχωρίζουν από τον αυγίτη από το ελαφρώς χαμηλότερο ανάγλυφο και τη μικρότερη κατασβεστική γωνία - έρχονται σε θέση κατάσβεσης με στροφή 20° ενώ ο αυγίτης με στροφή 45°. (Πέτρωμα: Γάββρος).
Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols X  
Δίδυμος κρύσταλλος αυγίτη ουραλιτιωμένος περιφερειακά. Ο ουραλίτης (Act) έχει τον ίδιο κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό με τον πυρόξενο (εμφανίζει και αυτός την ίδια διδυμία). (Πέτρωμα: Μονζονίτης).

Nicols X Nicols X  
Κωνοσκοπική εικόνα αυγίτη: Διάξων θετικός. Οι τομές είναι κάθετες σε οπτικό άξονα και έχουν χαμηλά γκρίζα χρώματα πόλωσης.

Αρχείο video

Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)