Μοσχοβίτης
muscovite
KAl2(AlSi3)O10(OH)2 Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Άχρωμο.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Χαμηλό έως μέτριο. Μεταβάλλεται με τη στροφή της τράπεζας.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Φυλλώδης μορφή. Η πολύ λεπτόκκοκη μορφή λέγεται σερικίτης.
ΣΧΙΣΜΟΣ Τέλειος κατά (001) παράλληλος στα φύλλα.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Υψηλά φωτεινά (2ης έως 3ης τάξης). Σε φύλλα χαμηλά γκρίζα.
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Ορθή. Σε θέση κατάσβεσης παρουσιάζει μαρμαρυγή.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με μικρή γωνία 2V.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Δεν αλλοιώνεται. Ο σερικίτης είναι προϊόν αλλοίωσης των αστρίων.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε μεταμορφωμένα πετρώματα (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, φυλλίτες). Σε όξινα πλουτωνικά και φλεβικά πετρώματα (γρανίτες, πηγματίτες). Σε ιζηματογενή.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Μοσχοβίτης
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Μοσχοβίτης Μοσχοβίτης Μοσχοβίτης

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols //  
Τομή μοσχοβίτη κάθετα στα φύλλα. Εμφανίζει τέλειο σχισμό, μεταβολή του αναγλύφου, ορθή κατάσβεση, μαρμαρυγή στη θέση κατάσβεσης (κοκκώδη επιφάνεια με φωτεινά στίγματα) και υψηλά χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols //  
Τομές μοσχοβίτη κάθετα στα φύλλα. Εμφανίζουν τέλειο σχισμό, ορθή κατάσβεση, μαρμαρυγή και υψηλά χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols X Nicols X
Τομή μοσχοβίτη κάθετα στα φύλλα. Εμφανίζει τέλειο σχισμό, ορθή κατάσβεση, μαρμαρυγή και υψηλά χρώματα πόλωσης. Το βέλος δείχνει ένα φύλλο μοσχοβίτη χωρίς σχισμό και με χαμηλά χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι μοσχοβίτη και βιοτίτη. Το βέλος δείχνει ένα φύλλο μοσχοβίτη. (Πέτρωμα: Γρανίτης). 
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Μοσχοβίτης με γρανάτη και χαλαζία.  (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

Nicols // Nicols X  
Μοσχοβίτης με χαλαζία. (Πέτρωμα: Μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος, επάνω, μέσο - Γνεύσιος, κάτω).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Μοσχοβίτης με επίδοτο και γλαυκοφανή. (Πέτρωμα: Γλαυκοφανιτικός σχιστόλιθος).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Μοσχοβίτης με γρανάτη και χλωρίτη. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Μοσχοβίτης, με βιοτίτη και κυανίτη. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος). 
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Αλλοίωση πλαγιοκλάστου σε σερικίτη. Ο σερικίτης είναι πολύ λεπτόκοκκος μοσχοβίτης. (Πέτρωμα: Γρανίτης).   
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols X Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Κωνοσκοπική εικόνα μοσχοβίτη: Διάξων αρνητικός. Οι τομές (βέλη) είναι φύλλα μοσχοβίτη με χαμηλά χρώματα πόλωσης. Η κωνοσκοπική εικόνα περιλαμβάνει και τις δύο ισόγυρες, επειδή οι τομές είναι κάθετες στην οξεία διχοτόμο και η γωνία 2V του μοσχοβίτη είναι μικρή. Όταν υπάρχουν ισόχρωμες (κάτω) η μεταβολή του χρώματος κατά την παρεμβολή του αντισταθμιστή φαίνεται καλύτερα εκατέρωθεν των μελατόπων.

Αρχείο video

   
Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)