Διδυμίες αστρίων
feldspar twinning


Carlsbad
άξονας διδυμίας [001]
επίπεδο σύμφυσης (010)
Manebach
άξονας διδυμίας _|_ (001)
επίπεδο σύμφυσης (001)
Baveno
άξονας διδυμίας _|_ (021)
επίπεδο σύμφυσης (021)

Albite
άξονας διδυμίας _|_ (010)
επίπεδο σύμφυσης (010)
Pericline
άξονας διδυμίας  [010]
επίπεδο σύμφυσης (h0l)
Albite-Pericline

Με υπογράμμιση επισημαίνονται οι έδρες των διδύμων κρυστάλλων

Οι πιο κοινές διδυμίες των αστρίων

  • Οι διδυμίες είναι πάρα πολύ συνηθισμένες σ' όλους τους αστρίους και σχηματίζονται με διάφορους νόμους διδυμιών.

    • Οι πιο συνηθισμένες είναι η απλή διδυμία Carlsbad και οι πολυδυμίες αλβιτική (Albite) και περικλινική (Pericline), καθώς και συνδυασμοί αυτών.

  • Οι διδυμίες Albite (αλβιτική) και Pericline (περικλινική) έχουν άξονες διδυμίας _|_ (010) και [010] αντίστοιχα. Στο μονοκλινές σύστημα, οι άξονες αυτοί συμπίπτουν με τον κρυσταλλογραφικό άξονα b που είναι άξονας συμμετρίας 2ης τάξης.

    • Επομένως, οι διδυμίες αλβιτική και περικλινική δεν εμφανίζονται στους μονοκλινείς αστρίους (σανίδινο και ορθόκλαστο), αλλά μόνο στους τρικλινείς (μικροκλινής και πλαγιόκλαστα).

  • Αντίθετα, η διδυμία Carlsbad έχει άξονα διδυμίας [001], ο οποίος ούτε στο μονοκλινές ούτε στο τρικλινές σύστημα συμπίπτει με άξονα συμμετρίας.

    • Επομένως, η διδυμία Carlsbad εμφανίζεται σε όλους τους αστρίους.

  • Ο παρακάτω πίνακας δείχνει συνοπτικά σε ποιους από τους συνήθεις αστρίους εμφανίζονται οι παραπάνω διδυμίες.

  Μονοκλινές Τρικλινές
  Σανίδινο Ορθόκλαστο Μικροκλινής Πλαγιόκλαστο
Carlsbad
Albite
Pericline
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Διδυμία Carlsbad (σανίδινο) Διδυμία Carlsbad (ορθόκλαστο) Διδυμία Carlsbad (ορθόκλαστο)

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols X Nicols X  
Απλή διδυμία Carlsbad σε σανίδινο. 
Nicols X Nicols X

Nicols X Nicols X  
Απλή διδυμία Carlsbad σε ορθόκλαστο.
Nicols X Nicols X

Nicols X Nicols X  
Αλβιτική πολυδυμία σε πλαγιόκλαστο.
Nicols X Nicols X

Nicols X Nicols X  
Αλβιτική και περικλινική πολυδυμία (κάθετες μεταξύ τους) σε πλαγιόκλαστο.
Nicols X Nicols X

Nicols X Nicols X  
Αλβιτική πολυδυμία και απλή διδυμία Carlsbad (παράλληλες μεταξύ τους) σε πλαγιόκλαστο.
Nicols X Nicols X

Nicols X Nicols X  
Αλβιτική και περικλινική πολυδυμία και απλή διδυμία Carlsbad σε πλαγιόκλαστο.  
Nicols X Nicols X

Nicols X Nicols X  
Μικροκλινική διδυμία (κιγκλιδωτή) σε μικροκλινή. Η μικροκλινική είναι συνδυασμός της αλβιτικής και περικλινικής πολυδυμίας.
Nicols X Nicols X

Nicols X Nicols X  
Συνδυασμός αλβιτικής και περικλινικής πολυδυμίας σε μικροκλινή (αριστερά, μικροκλινική διδυμία) και πλαγιόκλαστο (δεξιά). Στο μικροκλινή οι ταινίες των πολυδυμιών αποσφηνώνονται και είναι ακανθοειδείς, ενώ στο πλαγιόκλαστο είναι πιο σαφείς.