Μικροκλινής
microcline
KAlSi3O8 Τρικλινές

ΧΡΩΜΑ

Λευκό, άχρωμο. Συχνά θολό λόγω αλλοιώσεων.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Χαμηλό αρνητικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Υπιδιόμορφο, αλλοτριόμορφο. Πινακοειδής μορφή κατά (010), πρισματική ως προς τον άξονα a ή c.
ΣΧΙΣΜΟΣ Δύο σχισμοί τέλειοι κατά (001) και (010) τέμνονται υπό γωνία περίπου 90°.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (έως λευκά 1ης τάξης).
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με μεγάλη γωνία 2V.
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Μικροκλινική πολυδυμία (κιγκλιδωτή), Carlsbad (απλή). Επίσης Baveno, Manebach (απλές).
ΠΕΡΘΙΤΕΣ Πολύ συνηθισμένοι.
ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ Γραφική, Γρανοφυρική, Μυρμηκίτης.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Καολινίωση, Σερικιτίωση.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε όξινα και ενδιάμεσα πλουτωνικά και φλεβικά πετρώματα (γρανίτες, μονζονίτες, συηνίτες, πηγματίτες). Σε μεταμορφωμένα (γνεύσιοι). Σε ιζηματογενή (ψαμμίτες).
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Μικροκλινής
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Μικροκλινής Μικροκλινής Μικροκλινής (αμαζονίτης)

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Μικροκλινής. Είναι άχρωμος και ελαφρώς θολός λόγω καολινίωσης. Έχει χαμηλό ανάγλυφο, χαμηλά χρώματα πόλωσης και εμφανίζει τη χαρακτηριστική μικροκλινική (κιγκλιδωτή) πολυδυμία. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Μικροκλινής με τη χαρακτηριστική μικροκλινική (κιγκλιδωτή) πολυδυμία. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Τομές μικροκλινή, όπου η μικροκλινική πολυδυμία δεν φαίνεται τόσο καθαρά, επειδή οι τομές δεν είναι ακριβώς κάθετες στην πολυδυμία. (Πέτρωμα: Γρανίτης). 
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Μικροκλινής με τη χαρακτηριστική μικροκλινική πολυδυμία. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Μικροκλινής με τη χαρακτηριστική μικροκλινική πολυδυμία. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Μικροκλινής με χαλαζία, πλαγιόκλαστο και μοσχοβίτη. (Πέτρωμα: Απλίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols X Nicols X  
Μικροκλινής. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols X  
Περθιτικά φαινόμενα σε μικροκλινή. Επάνω: Η μικροκλινική διδυμία φαίνεται ελαφρώς στο πάνω μέρος του κρυστάλλου. Κάτω: Η μικροκλινική διδυμία δεν είναι ορατή σε αυτή τη θέση, θα φανεί όμως, όταν στρέψουμε την τράπεζα. (Πέτρωμα: Γρανίτης). 
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Γραφική σύμφυση μεταξύ Κ-αστρίου (Kfs) και χαλαζία (Qz). Ο Κ-άστριος είναι μικροκλινής. (Πέτρωμα: Πηγματίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Μυρμηκίτης. Ο Κ-άστριος είναι μικροκλινής. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X