Πλαγιόκλαστα
plagioclase
NaAlSi3O8 (Ab) - CaAl2Si2O8 (An) Τρικλινές

Όξινα πλαγιόκλαστα Βασικά πλαγιόκλαστα
Αλβίτης
An0-10
Ολιγόκλαστο
An10-30
Ανδεσίνης
An30-50
Λαβραδόριο
An50-70
Βυτωβνίτης
An70-90
Ανορθίτης
An90-100
    

ΧΡΩΜΑ

Λευκό, άχρωμο. Συχνά θολό λόγω αλλοιώσεων.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Χαμηλό θετικό (αρνητικό στον αλβίτη).

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Ιδιόμορφο, υπιδιόμορφο. Πινακοειδής μορφή κατά (010), πρισματική ως προς τον άξονα a ή c.
ΣΧΙΣΜΟΣ Δύο σχισμοί τέλειοι κατά (001) και (010) τέμνονται υπό γωνία περίπου 90°.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (έως λευκά 1ης τάξης).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Πλάγια. Η κατασβεστική γωνία μεταβάλλεται με τη σύσταση.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (+ ή -) ανάλογα με τη σύσταση με γωνία 2V κοντά στις 90ο.
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Αλβιτική (πολυδυμία), Περικλινική (πολυδυμία), Carlsbad (απλή).
ΖΩΝΩΣΗ Πολύ συχνή.
ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ Μυρμηκίτης.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Καολινίωση, Σερικιτίωση, Σωσσυριτίωση.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε όλα τα πυριγενή πετρώματα (εκτός από υπερβασικά). Σε μεταμορφωμένα (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, γρανουλίτες). Σε ιζηματογενή (ψαμμίτες).
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Πλαγιόκλαστα
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Αλβίτης Ολιγόκλαστο Λαβραδόριο με λαβραδορισμό

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Πλαγιόκλαστα. Είναι άχρωμα, έχουν χαμηλό ανάγλυφο, χαμηλά χρώματα πόλωσης και εμφανίζουν πολυδυμίες. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols X Nicols X  
Διδυμίες στα πλαγιόκλαστα. Αλβιτική (επάνω αριστερά), Αλβιτική-Περικλινική (επάνω δεξιά), Αλβιτική-Carlsbad (κάτω αριστερά), Αλβιτική-Περικλινική-Carlsbad (κάτω δεξιά).
Nicols Χ Nicols X

Nicols // Nicols X  
Τομή (100) πλαγιοκλάστου. Στην τομή διακρίνονται οι δύο σχισμοί (010) και (001) και οι διδυμίες Αλβιτική, Περικλινική και Carlsbad. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Πλαγιόκλαστο και ορθόκλαστο. Τα δύο ορυκτά διακρίνονται από την ύπαρξη πολυδυμιών στο πλαγιόκλαστο, σε αντίθεση με το ορθόκλαστο που εμφανίζει μόνο την απλή διδυμία Carlsbad, καολινίωση και περθιτικά φαινόμενα. (Πέτρωμα: Μονζονίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Σανίδινο (αριστερά) και πλαγιόκλαστο (δεξιά). Εμφανίζουν τη διδυμία Carlsbad. Το πλαγιόκλαστο εμφανίζει και πολυδυμία. (Πέτρωμα: Τραχείτης).

Nicols X Nicols X  
Κρύσταλλοι πλαγιοκλάστων εγκλείονται ποικιλτικά σε ορθόκλαστο. (Πέτρωμα: Μονζονίτης).

Nicols // Nicols X  
Ζωνώδη πλαγιόκλαστα. Οι ζώνωση εκφράζεται με μεταβολή της διπλοθλαστικότητας και κατασβεστικής γωνίας στις ζώνες λόγω διαφορετικής σύστασης. Οφείλεται στην έλλειψη ισορροπίας μεταξύ κρυστάλλου και μάγματος κατά την ψύξη. Εμφανίζεται πιο έντονα στα πλαγιόκλαστα ηφαιστειακών πετρωμάτων όπου η ψύξη είναι γρήγορη. Κανονική ζώνωση: η σύσταση μεταβάλλεται ομαλά από έναν βασικό πυρήνα σε μία όξινη περιφέρεια. Αντίστροφη: η σύσταση μεταβάλλεται ομαλά από έναν όξινο πυρήνα σε μία βασική περιφέρεια. Εναλλασσόμενη: εναλλαγή βασικών και όξινων ζωνών. (Πέτρωμα: Ανδεσίτης).  
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ζωνώδη πλαγιόκλαστα. (Πέτρωμα: Γρανίτης).  
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols X Nicols X  
Ζωνώδη πλαγιόκλαστα. (Πέτρωμα: Ανδεσίτης).  
Nicols X Nicols X
Nicols X Nicols X
Nicols X Nicols X

Nicols X Nicols X
Κρύσταλλοι πλαγιοκλάστων. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols X Nicols X

Nicols X Nicols X
Φαινοκρύσταλλοι πλαγιοκλάστων. (Πέτρωμα: Ανδεσίτης).
Nicols X Nicols X

Nicols X Nicols X
Φαινοκρύσταλλοι πλαγιοκλάστων. (Πέτρωμα: Ρυόλιθος).
Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols X
Πλαγιόκλαστα. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X
Πλαγιόκλαστα. (Πέτρωμα: Διορίτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X
Πλαγιόκλαστα. (Πέτρωμα: Γάββρος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X
Πλαγιόκλαστα. (Πέτρωμα: Ανδεσίτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X
Πλαγιόκλαστα. (Πέτρωμα: Βασάλτης, επάνω - Δολερίτης, κάτω).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X
Πλαγιόκλαστα. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Σερικιτίωση πλαγιοκλάστου. Οι λεπτομερείς κόκκοι με τα φωτεινά χρώματα πόλωσης είναι σερικίτης (μοσχοβίτης). (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Σωσσυριτίωση πλαγιοκλάστου. Οι λεπτομερείς κόκκοι είναι επίδοτο, ζοϊσίτης, αλβίτης, σερικίτης κ.ά. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X