Πλαγιόκλαστα
plagioclase
NaAlSi3O8 (Ab) - CaAl2Si2O8 (An) Τρικλινές

Όξινα πλαγιόκλαστα Βασικά πλαγιόκλαστα
Αλβίτης
An0-10
Ολιγόκλαστο
An10-30
Ανδεσίνης
An30-50
Λαβραδόριο
An50-70
Βυτωβνίτης
An70-90
Ανορθίτης
An90-100
    

ΧΡΩΜΑ

Λευκό, άχρωμο. Συχνά θολό λόγω αλλοιώσεων.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Χαμηλό θετικό (αρνητικό στον αλβίτη).

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Ιδιόμορφο, υπιδιόμορφο. Πινακοειδής μορφή κατά (010), πρισματική ως προς τον άξονα a ή c.
ΣΧΙΣΜΟΣ Δύο σχισμοί τέλειοι κατά (001) και (010) τέμνονται υπό γωνία περίπου 90°.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (έως λευκά 1ης τάξης).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Πλάγια. Η κατασβεστική γωνία μεταβάλλεται με τη σύσταση.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (+ ή -) ανάλογα με τη σύσταση με γωνία 2V κοντά στις 90ο.
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Αλβιτική (πολυδυμία), Περικλινική (πολυδυμία), Carlsbad (απλή).
ΖΩΝΩΣΗ Πολύ συχνή.
ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ Μυρμηκίτης.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Καολινίωση, Σερικιτίωση, Σωσσυριτίωση.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε όλα τα πυριγενή πετρώματα (εκτός από υπερβασικά). Σε μεταμορφωμένα (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, γρανουλίτες). Σε ιζηματογενή (ψαμμίτες).
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Πλαγιόκλαστα
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Αλβίτης Ολιγόκλαστο Λαβραδόριο με λαβραδορισμό

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Πλαγιόκλαστα. Εμφανίζουν την αλβιτική πολυδυμία. (Πέτρωμα: Γάββρος-επάνω, Γρανίτης-κάτω).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Πλαγιόκλαστα. Εμφανίζουν την αλβιτική και περικλινική πολυδυμία. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Πλαγιόκλαστο. Εμφανίζει την αλβιτική πολυδυμία και την απλή διδυμία Carlsbad. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols X Nicols X  
Πλαγιόκλαστο. Εμφανίζει την αλβιτική και περικλινική πολυδυμία και την απλή διδυμία Carlsbad. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Πλαγιόκλαστο και ορθόκλαστο. Τα δύο ορυκτά διακρίνονται από την ύπαρξη πολυδυμιών στο πλαγιόκλαστο, σε αντίθεση με το ορθόκλαστο που εμφανίζει την απλή διδυμία Carlsbad και καολινίωση (επάνω) και περθιτικά φαινόμενα (κάτω). (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Σανίδινο (αριστερά) και πλαγιόκλαστο (δεξιά). Εμφανίζουν τη διδυμία Carlsbad. Το πλαγιόκλαστο εμφανίζει και πολυδυμία. (Πέτρωμα: Τραχείτης).

Nicols X Nicols X Nicols X
Nicols X Nicols X Nicols X
Ζωνώδη πλαγιόκλαστα. Οι ζώνωση εκφράζεται με μεταβολή της διπλοθλαστικότητας και κατασβεστικής γωνίας στις ζώνες λόγω διαφορετικής σύστασης. Οφείλεται στην έλλειψη ισορροπίας μεταξύ κρυστάλλου και μάγματος κατά την ψύξη. Εμφανίζεται πιο έντονα στα πλαγιόκλαστα ηφαιστειακών πετρωμάτων όπου η ψύξη είναι γρήγορη. Κανονική ζώνωση: η σύσταση μεταβάλλεται ομαλά από ένα βασικό πυρήνα σε μία όξινη περιφέρεια. Αντίστροφη: η σύσταση μεταβάλλεται ομαλά από ένα όξινο πυρήνα σε μία βασική περιφέρεια. Εναλλασσόμενη: εναλλαγή βασικών και όξινων ζωνών. (Πέτρωμα: Ανδεσίτης, Γρανίτης-κάτω δεξιά).

Nicols // Nicols X
Φαινοκρύσταλλοι πλαγιοκλάστων και πυροξένων. (Πέτρωμα: Ανδεσίτης).

Nicols // Nicols X  
Σερικιτίωση πλαγιοκλάστου. Σερικίτης είναι λεπτομερής μορφή μοσχοβίτη. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Σωσσυριτίωση πλαγιοκλάστου. Οι λεπτομερείς κόκκοι είναι επίδοτο, ζοϊσίτης, αλβίτης, σερικίτης κ.ά. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X