Σανίδινο
sanidine
KAlSi3O8 Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Λευκό, άχρωμο.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Χαμηλό αρνητικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Ιδιόμορφο. Πινακοειδής μορφή κατά (010), πρισματική ως προς τον άξονα a.
ΣΧΙΣΜΟΣ Δύο σχισμοί τέλειοι κατά (001) και (010) τέμνονται υπό γωνία 90°.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (έως λευκά 1ης τάξης).
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με μικρή γωνία 2V. Συχνά δίνει εικόνα μονάξονα.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Αρνητική (σε πρισματικές τομές παράλληλα στον a).
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Συνήθως Carlsbad (απλή). Ενίοτε Baveno, Manebach (απλές).
ΖΩΝΩΣΗ Συχνή.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Αναλλοίωτο, καθαρό.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε όξινα και ενδιάμεσα ηφαιστειακά πετρώματα (ρυόλιθοι, τραχείτες).
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σανίδινο
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Σανίδινο (δίδυμος κατά Carlsbad) Σανίδινο σε τραχείτη Σανίδινο σε τραχείτη

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Σανίδινο με διδυμία Carlsbad. Το σανίδινο βρίσκεται μόνο σε ηφαιστειακά πετρώματα. Τα ηφαιστειακά πετρώματα διακρίνονται από τον πορφυριτικό ιστό (φαινοκρύσταλλοι μέσα σε αφανιτική μάζα). (Πέτρωμα: Ρυόλιθος).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Πρισματικοί φαινοκρύσταλλοι σανιδίνου με διδυμία Carlsbad. (Πέτρωμα: Τραχείτης). 
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Φαινοκρύσταλλοι σανιδίνου με διδυμία Carlsbad (επάνω, μέσο) και Baveno (κάτω). (Πέτρωμα: Ρυόλιθος).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Τομές (100) σανιδίνου που εμφανίζουν τους δύο σχισμούς. (Πέτρωμα: Τραχείτης). 
Nicols // Nicols X

Nicols X Nicols X  
Φαινοκρύσταλλοι σανιδίνου που εμφανίζουν σχισμό. Το σανίδινο μοιάζει συχνά με τον χαλαζία και διακρίνεται από την παρουσία σχισμού. (Πέτρωμα: Ρυόλιθος).

Nicols // Nicols X  
Σανίδινο (αριστερά) και πλαγιόκλαστο (δεξιά). Εμφανίζουν τη διδυμία Carlsbad. (Πέτρωμα: Τραχείτης).

Nicols // Nicols X  
Σανίδινο και πλαγιόκλαστο. (Πέτρωμα: Τραχείτης). 
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Σανίδινο. (Πέτρωμα: Τραχείτης). 
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols X Nicols X
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
 
Πρισματική τομή σανιδίνου. Η τομή δεν εμφανίζει τη διδυμία Carlsbad και έχει έναν σχισμό παράλληλα με την επιμήκυνση. Πιθανότατα είναι η (010), γι' αυτό και δεν φαίνονται ο σχισμός (010) και η διδυμία με επίπεδο σύμφυσης (010). Ο άλλος σχισμός που είναι ο (001) δείχνει ότι η τομή είναι επιμηκυσμένη ως προς τον a. Η τομή εμφανίζει αρνητική επιμήκυνση. (Πέτρωμα: Τραχείτης).

Nicols X Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Nicols X Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Κωνοσκοπική εικόνα σανιδίνου: Διάξων αρνητικός. Οι τομές είναι κάθετες σε οπτικό άξονα και εμφανίζουν σχεδόν διαρκή κατάσβεση. Επάνω: Η ισόγυρη είναι καμπύλη. Κάτω: Συχνά το σανίδινο δίνει εικόνα μονάξονα (σταυρός).

Αρχεία video