ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Μακροσκοπικές φωτογραφίες

 

   

ΟΞΙΝΑ

     

Πλουτωνικά

     
Γρανίτης Γρανίτης Γρανίτης
     
Γρανίτης Γρανίτης Γρανίτης
     
Γρανίτης Γρανίτης Γρανίτης
     
Πορφυροειδής γρανίτης Πορφυροειδής γρανίτης Πορφυροειδής γρανίτης

     
Ηφαιστειακά
     
Ρυόλιθος Ρυόλιθος Ρυόλιθος
     
Ρυόλιθος Κίσσηρις Κίσσηρις
     
Οψιδιανός Οψιδιανός Οψιδιανός

     
Φλεβικά
     
Απλίτης Απλίτης Απλίτης
     
Πηγματίτης Πηγματίτης Πηγματίτης
     
   
Πηγματίτης με γραφικό ιστό    

     

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ

     

Πλουτωνικά

     
Συηνίτης Συηνίτης Συηνίτης
     
Συηνίτης (λαρβικίτης) Συηνίτης (λαρβικίτης) Συηνίτης (λαρβικίτης)
     
Μονζονίτης Μονζονίτης Μονζονίτης
     
Μονζονίτης Μονζονίτης Μονζονίτης
     
Διορίτης Διορίτης Διορίτης
     
 
Διορίτης Διορίτης  

     
Ηφαιστειακά
     
Τραχείτης Τραχείτης Τραχείτης
     
Τραχείτης Τραχείτης Τραχείτης
     
Ανδεσίτης Ανδεσίτης Ανδεσίτης
     
Ανδεσίτης Ανδεσίτης Ανδεσίτης
     
 
Ανδεσίτης Ανδεσίτης  

     

ΒΑΣΙΚΑ

     

Πλουτωνικά

     
Γάββρος Γάββρος Γάββρος

     
Ηφαιστειακά
     
Βασάλτης Βασάλτης Βασάλτης

     
Φλεβικά
     
Δολερίτης (Διαβάσης) Δολερίτης Δολερίτης

     

ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ

     

Πλουτωνικά

     
Δουνίτης Δουνίτης Δουνίτης
     
 
Δουνίτης Δουνίτης  
     
Πυροξενίτης Πυροξενίτης Πυροξενίτης