μαθήματα
γεωγραφίας

Ηλεκτρονικό βιβλίο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ, Β., 1982: Γενική και Φυσική Μετεωρολογία. Βιβλίο 1. Θεσσαλονίκη

ARNBERGER, J., 1977: Thematische Kartographie. Das geographische Seminar. Westermann.

ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ, E., 1981: Μελέτη των επιφανειών διάβρωσης, καρστικών, παγετωδών και περιπαγετωδών μορφών του όρους Μενοικίου, από γεωμορφολογικής και μορφογενετικής πλευράς.  Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη.

ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ, Ε., και ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, Α., 1984: Συμβολή των τοπογραφικών χαρτών στη γεωλογική έρευνα. Επιστ. Δελτ. Ελλ. Γεωγρ. Εταιρ.

BUDEL, J., 1971: Das natürliche System der Geomorphlogie.  Würzburger Geogr. Arbeiten. Η. 34a.

BUDEL, J., 1971: Aufrib des natürlichen Systems der Geomorphologie. Wü-rzburger Geogr. Arbeiten. H. 34a.

FEDERICI, P.R., AXIANAS, L., 1981: Lineamenti di Geographia generate. Editore Bulgarini-Firenze, Roma.

FEZER, F., 1976: Karteninterpretation. Praktische Arbeitsweisen.  Das geographische Seminar.  Westermann.

HANLE, A., 1978:  Die Geographic.  Manheim.

HEISSLER, V. und HAKE, G., 1970:  Kartographie.  Walter de Gruyter & Co. Berlin.

HEMPEL, L., 1974:  Einführung in die Physiogeographie.  Klimageographie.  Steiner Verlag Gmb H. Wiesbaden.

IMHOF, E., 1965:  Kartographische Geländedarstellung.  Walter de Gruyter &. Co.  Belrin.

KUCERA, K., 1947:  Sklonvy nomogram.  Kart. prehled, Jg. 2, s. 80-82.

LESER H., 1980: Die Geographie.  Das Geographische Seminar.  Westermann.

ΛΙΒΑΔΑΣ, Γ., 1976:  Μαθήματα Γενικής Μετεωρολογίας.  Θεσσαλονίκη.

ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, Ε., 1981:  Ελλειψοειδής Ανωτέρα Γεωδαισία.  Θεσσαλονίκη.

MONKHOUSE, G., and WILKINSON, H., 1973:  Maps and Diagrams.  Me-thuen &. Co L.T.D. London.

NEEF, E., 1970: Das Gesicht der Erde.  Brakhaus Verlag. Leipzig.

ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ B., 1978: Εισαγωγή στη Γεωφυσική, θεσσαλονίκη.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., 1978:  Γεωλογική έρευνα εις την νήσον Άνδρον.  Διατριβή επί διδακτορία. Αθήναι.

RIEDL, Η., 1978:  Physiogeographie. Salzburg.

RIEDL, Η., 1979/80: Methoden und Probleme der Geographie. Salzburg.

ROBINSON, A., and SALE, R., 1969:  Elements of Cartographic.  John Wiley & Sons, Inc. London.

SCHOLZ, E., TANNER, G., JANCKEL, R., 1983: Einführung in die kartographie und Luftinterpretation.  V.E.B. Hermann Haack. Gotha.

ΣΟΥΛΙΟΣ, Γ., 1975: Υδρογεωλογική μελέτης της λεκάνης της Ξυνιάδος (Φθιώτιδος).  Διδακτορική διατριβή, θεσσαλονίκη.

STRAHLER, Α.Ν., 1969:  Physical Geography.  Third Edition.  New York.

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, Λ., ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ, A., 1976: Γεωγραφία. Μέρος Α' Χαρτογραφία. θεσσαλονίκη.

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, Λ., 1978: Μαθήματα Φυσικής Γεωγραφίας, Θεσσαλονίκη.

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, Λ., 1982: Σημειώσεις στο μάθημα της Γεωγραφίας. Εκδόσεις Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας, Θεσσαλονίκη.

ΤΙΕΤΖΕ, W., 1975: Lexikon der Geographie.  Westermann Verlag.  Braunschweig.

TOPFER, F., 1966:  Gesetzmäßige Generalisierung und Kartengestaltung.  I.Z.V. Vermessungswesen und Kartographie.

TOPFER, F., 1974:  Kartographischen Generaliesierung.  Erg. H. zu Peterm.  Geogr. Mitt., Nr 276, Gotha/Leipzig.

WAGNER, J., 1979:  Physische Geographie und Nachbarwissenschaften.  List Verlag, München.

WILHELMY, H., 1975: Kartographie in Stichworten. Verlag Ferdinand Hirt.

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, E., 1978: Σημειώσεις Φωτογεωλογίας.  Εκδόσεις Εργαστηρίου Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας. Θεσσαλονίκη.

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και τα βιβλία Τοπογραφία και Ανάγνωσις χαρτών - Αεροφωτογραφιών, εκδόσεως 1966, του Γ.Ε.Σ./3ο Ε.Γ.


Επιστροφή

Επικοινωνία: vavliak@auth.gr
Τεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Καλαθάς akalatha@freemail.gr