μαθήματα
γεωγραφίας

Ηλεκτρονικό βιβλίο

1.        ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Ορισμός και προβλήματα της Γεωγραφίας

Γεωγραφία είναι η επιστήμη που μελετά, εξηγεί και περιγράφει τη «Γεώσφαιρα».
Με τον όρο «Γεώσφαιρα»εννοούμε τον τρισδιάστατο εκείνο χώρο όπου εξελίσσονται τα διάφορα αλληλοσυσχετιζόμενα φαινόμενα της λιθόσφαιρας, υδρόσφαιρας και ατμόσφαιρας και οδηγούν στο σχηματισμό πολύπλοκων υλικών συστημάτων, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του οργανικού κόσμου. Δηλαδή ο χώρος της «Γεώσφαιρας» καθορίζεται από τη λιθόσφαιρα, υδρόσφαιρα, ατμόσφαιρα και βιόσφαιρα (σχ. 1).Σχ. 1. Οι τρεις γήινες σφαίρες. Σ' αυτές τις φυσικές σφαίρες ζουν ζώα, φυτά και άνθρωποι που προσδιορίζουν τον οργανικό κόσμο, τη «Βιόσφαιρα»

Τα προβλήματα με τα οποία ασχολείται η Γεωγραφία είναι πολυσύνθετα, αφ' ενός μεν εξαιτίας του μεγάλου εύρους και της πολυπλοκότητας του φυσικού χώρου που εξετάζει, και αφ' ετέρου γιατί η Γη κατοικείται και διαμορφώνεται από τον άνθρωπο. Για την επίλυση των προβλημάτων της η Γεωγραφία αντλεί γνώσεις από ένα μεγάλο αριθμό άλλων επιστημών, και σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, ξένων μεταξύ τους επιστημών, π.χ. η Μαθηματική Γεωγραφία χρησιμοποιεί όρους και τύπους των Μαθηματικών, ενώ η Ιστορική Γεωγραφία χρησιμοποιεί ως βοηθητικό μέσο την Ιστορία.
Τα ίδια προβλήματα που εξετάζει η Γεωγραφία εξετάζονται και από άλλες συγγενείς με αυτήν επιστήμες. Ενώ όμως οι στόχοι έρευνας των συγγενών επιστημών βρίσκονται σε ειδικά αντικείμενα, π.χ. την Ζωολογία την ενδιαφέρει η περιγραφή, η ταξινόμηση, η ανάπτυξη και η αναπαραγωγή του ζωικού κόσμου, στόχος της Γεωγραφίας είναι η αξιοποίηση των γνώσεων των συγγενών με αυτήν επιστημών προκειμένου να καθορίσει και να εξηγήσει τη διαρθρωτική δομή της «Γεώσφαιρας».


Επιστροφή

Επικοινωνία: vavliak@auth.gr
Τεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Καλαθάς akalatha@freemail.gr