μαθήματα
γεωγραφίας

Ηλεκτρονικό βιβλίο

7.        ΧΑΡΤΟΜΕΤΡΙΑ

Αντικείμενο της χαρτομετρίας είναι η μέτρηση αποστάσεων και ο υπολογισμός επιφανειών από τους χαρτογραφικούς χάρτες.  Από τους τοπογραφικούς χάρτες μπορούν να υπολογιστούν μήκη οδών, ποταμών, ακτών και οι εκτάσεις τμημάτων της γήινης επιφάνειας ή κρατών.  Οι υπολογιζόμενες τιμές αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό, στη συνέχεια, άλλων στοιχείων.  Οι τιμές, π.χ., των εκτάσεων χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της πυκνότητας του πληθυσμού, των μηκών των οδών, για τον καθορισμό της πυκνότητας του οδικού δικτύου κ.ά.  Τα στοιχεία αυτά έχουν συνήθως ιδιαίτερη σημασία για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό μιας χώρας.

7.1. Χαρτομετρικές εργασίες

Οι χαρτομετρικές εργασίες είναι μία από τις πιο εντατικές μορφές εκμετάλλευσης των τοπογραφικών χαρτών.  Τη βάση για τις εργασίες αυτές αποτελούν κατά κανόνα χάρτες μεγάλης κλίμακας, σε προβολή ίσης έκτασης, οι οποίοι απεικονίζουν τις μορφές του ανάγλυφου με ισοϋψείς καμπύλες.

Σοβαρό πρόβλημα για τις χαρτομετρικές εργασίες είναι η ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους, η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.  Ο κυριότερος απ' αυτούς είναι η ακρίβεια της τεχνικής των μετρήσεων σε σχέση με τα όργανα και με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται κάθε φορά.

Τα αποτελέσματα επηρεάζονται ακόμα από την ακρίβεια και τις ιδιότητες των χαρτών που χρησιμοποιούνται.  Η επίδραση των χαρτών στα αποτελέσματα των χαρτομετρικών εργασιών σχετίζεται με το αν αυτοί απεικονίζουν, με γεωμετρική ακρίβεια ή όχι, τα διάφορα αντικείμενα (εξαιτίας της γενίκευσης), με τα τυχόν σφάλματα στα υψόμετρα των ισοϋψών καμπύλων και με την ακρίβεια των σχεδιαστικών οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους.

Η χαρτομετρία ασχολείται επίσης και με τις μεθόδους μέτρησης. Στις μεθόδους αυτές λαμβάνονται υπόψη τα μειονεκτήματα της χαρτογραφικής απεικόνισης και, εφόσον οι μετρήσεις γίνονται με τεχνική ικανοποιητικής ακρίβειας και τα υποκειμενικά σφάλματα περιορίζονται στο ελάχιστο, οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα.


Επιστροφή

Επικοινωνία: vavliak@auth.gr
Τεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Καλαθάς akalatha@freemail.gr