μαθήματα
γεωγραφίας

Ηλεκτρονικό βιβλίο

8.        ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

8.3. Λήψη αεροφωτογραφιών

Η λήψη των αεροφωτογραφιών γίνεται με ειδικές κάμερες που βρίσκονται στη βάση ειδικού αεροσκάφους και επιτρέπουν την φωτογράφηση τμημάτων της γήινης επιφάνειας χωρίς σημαντικές παραμορφώσεις.  Επιπλέον οι κάμερες αυτές είναι εξοπλισμένες με ειδικά όργανα τα οποία φωτογραφίζονται τη στιγμή της λήψης και δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την χρησιμοποίηση των αεροφωτογραφιών, όπως π.χ. ύψος πτήσης, ημερομηνία και ώρα λήψης κ.λπ.

Η μετακίνηση του φιλμ και η λήψη έχουν ρυθμιστεί έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή επικάλυψη μεταξύ των αεροφωτογραφιών. Μία μερική επικάλυψη είναι πάντοτε απαραίτητη, γιατί με αυτήν είναι δυνατή στη συνέχεια η λήψη στερεοσκοπικής εικόνας (ειδώλου).

Το ποσοστό επικάλυψης καθορίζεται από το ύψος και την ταχύτητα του αεροσκάφους, από τον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών αεροφωτογραφιών και από την γωνία λήψης της κάμερας.  Οι φακοί είναι μεγάλης ακρίβειας, χωρίς σφάλματα και μεγάλης γωνίας, (ευρυγώνιοι).  Για την λήψη καλής ποιότητας γενικά φωτογραφιών πρέπει τα φιλμ που χρησιμοποιούνται να είναι κατά το δυνατόν λεπτόκοκκα και να χρησιμοποιούνται ειδικά φίλτρα ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Το αεροσκάφος φωτογραφίζει μια περιοχή κατά ζώνες, (Σχ. 97.1). Η οικονομικότερη επικάλυψη για πεδινές και λοφώδεις περιοχές είναι 60% κατά


Σχ. 97.1. Τρόπος λήψεως των αεροφωτογραφιών προκειμένου να εξασφαλιστεί η λήψη του στερεοσκοπικού ειδώλου της περιοχής που φωτογραφήθηκε. (Scholz κ.ά. 1983).

τη διεύθυνση του άξονα Χ και 20% κατά τη διεύθυνση του άξονα Ψ, (Σχ. 97.2).  Σε περιοχές με μεγάλες υψομετρικές διαφορές η επικάλυψη φτάνει 70-80% και 35% για τις αντίστοιχες διευθύνσεις.  Το ύψος πτήσης του αεροσκάφους από το έδαφος καθορίζεται από τον σκοπό που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι αεροφωτογραφίες.  Παρακάτω δίνεται σχετικός πίνακας.

Πίνακας 7.

Σχέση μεταξύ κλίμακας των αεροφωτογραφιών και ύψους πτήσης του αεροσκάφους.

Κλίμακα αεροφωτογραφιών

Ελάχιστο ύψος πτήσης του αεροσκάφους

Για κτηματολόγια κλίμακας 1:5.000

Για τοπογρ. διαγράμ. κλίμακας 1:5.000

και κλίμακας 1:10.000

Για τοπογρ. χάρτες κλίμακας 1:25.000

Για τοπογρ. χάρτες κλίμακας 1:100.000

1.000m

 

2.000 μέχρι 4.000 m

5.000 μέχρι 6.000 m

8.000 m

Η ταχύτητα του αεροσκάφους εξαρτάται από το ύψος πτήσης.  Όσο μικρότερο είναι το ύψος πτήσης τόσο μικρότερη πρέπει να είναι η ταχύτητα.

Φωτογραφία 1. Φωτογραφία 2.

Το επικαλυπτόμενο τμήμα μεταξύ δύο διαδοχικών αεροφωτογραφιών της ίδιας ζώνης. Το ποσοστό επικάλυψης είναι 60% κατά τη διεύθυνση του άξονα Χ.

Φωτογραφία μίας ζώνης.

Φωτογραφία της υποκείμενης ζώνης.

Το επικαλυπτόμενο τμήμα μεταξύ φωτογραφιών διαφορετικών ζωνών κατά τη διεύθυνση του άξονα Ψ. Το ποσοστό επικάλυψης είναι 20%.

Σχ. 97.2. Τρόπος επικάλυψης μεταξύ διαδοχικών αεροφωτογραφιών κατά τη διεύθυνση των αξόνων Χ και Ψ.


Επιστροφή

Επικοινωνία: vavliak@auth.gr
Τεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Καλαθάς akalatha@freemail.gr