μαθήματα
γεωγραφίας

Ηλεκτρονικό βιβλίο

8.        ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

8.5. Κλίμακα αεροφωτογραφιών

Σε αντίθεση με την κλίμακα των τοπογραφικών χαρτών, η κλίμακα των αεροφωτογραφιών δεν είναι σταθερή.  Μόνο κατακόρυφες αεροφωτογραφίες που καλύπτουν επίπεδα τμήματα της επιφάνειας της Γης χαρακτηρίζονται από μια σταθερότητα της κλίμακας.  Αντίθετα, οι κεκλιμένες σε καμιά περίπτωση δεν έχουν σταθερή κλίμακα.

Η κλίμακα των αεροφωτογραφιών μπορεί να υπολογιστεί με τους εξής τρόπους:

α) Από τα στοιχεία λήψης της φωτογραφίας, τα οποία όταν υπάρχουν είναι γραμμένα στο περιθώριο της.  Τα στοιχεία αυτά είναι: Το ύψος πτήσης που είχε το αεροσκάφος τη στιγμή της λήψης της φωτογραφίας, η εστιακή απόσταση του φακού της φωτογραφικής μηχανής, και το υψόμετρο του τμήματος της Γης που απεικονίζεται στη φωτογραφία.  Τα παραπάνω στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους με την παρακάτω μαθηματική σχέση:

ΚΑ = Κλίμακα αεροφωτογραφίας.

f = Εστιακή απόσταση του φακού της φωτογραφικής μηχανής.

Η = Ύψος πτήσης του αεροσκάφους,

h = Υψόμετρο της περιοχής που φωτογραφήθηκε.

Το υψόμετρο της περιοχής, αν δεν αναγράφεται στη φωτογραφία, μπορούμε να το υπολογίσουμε από τον τοπογραφικό χάρτη.

Παράδειγμα: Έστω ότι στο περιθώριο μιας αεροφωτογραφίας είναι γραμμένα τα στοιχεία: ύψος πτήσης 6.000 m, εστιακή απόσταση 21 cm, και το μέσο υψόμετρο της περιοχής που καλύπτει η αεροφωτογραφία 1.200 m.

Η = 6.000 m

f = 0,21 m                     ή    ή

h = 1.200 m

0,21KA= 4.800    ή   ΚΑ                              ή

ΚΑ = 23.000, η κλίμακα της αεροφωτογραφίας θα είναι  

β. Από τη σύγκριση ενός γνωστού μήκους στο έδαφος, με το αντίστοιχο της φωτογραφίας.

Στις αεροφωτογραφίες οι οδοί απεικονίζονται ως γραμμές.  Αν είναι γνωστό το πλάτος μιας οδού, ή αν δεν είναι γνωστό μπορούμε να το μετρήσουμε στο έδαφος, η κλίμακα της αεροφωτογραφίας υπολογίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

Μετρούμε με το χάρακα το πλάτος μιας γραμμής που απεικονίζει ένα δρόμο στη φωτογραφία, και έστω ότι είναι 2 mm. Στη συνέχεια, αν δεν είναι γνωστό το πλάτος του δρόμου, το μετρούμε είτε με μετροταινία, είτε με ένα μέτρο και έστω ότι είναι 50 m.  Εκφράζουμε κατόπιν τα δύο μήκη στην ίδια μονάδα και διαιρούμε το πλάτος της γραμμής της αεροφωτογραφίας με το πλάτος που μετρήσαμε στο έδαφος.  Δηλαδή έχουμε:

  ή                          

γ. Από τη σύγκριση στοιχείων της αεροφωτογραφίας με αντίστοιχα στοιχεία του τοπογραφικού χάρτη.

Παράδειγμα:  Έστω ότι δύο σημεία τα οποία βλέπουμε στην αεροφωτογραφία τα βρίσκουμε και σε έναν τοπογραφικό χάρτη της περιοχής, που έχει κλίμακα 1:50.000.  Μετρούμε με το χάρακα την απόσταση των αντίστοιχων σημείων στον τοπογραφικό χάρτη και έστω ότι είναι 5 cmTo πραγματικό μήκος των σημείων αυτών σύμφωνα με την κλίμακα του χάρτη είναι 2.500 m.  Μετρούμε έπειτα με το χάρακα την απόσταση των σημείων στην αεροφωτογραφία, και έστω ότι είναι 10 cm.  Τα 10 cm μήκους στην αεροφωτογραφία αντιστοιχούν με 2.500 m στο έδαφος.  Διαιρούμε το μήκος των σημείων στην αεροφωτογραφία με το πραγματικό τους μήκος, αφού προηγουμένως εκφραστούν στην ίδια μονάδα, και υπολογίζουμε την κλίμακα της αεροφωτογραφίας που είναι:

 =    ή         


Επιστροφή

Επικοινωνία: vavliak@auth.gr
Τεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Καλαθάς akalatha@freemail.gr