μαθήματα
γεωγραφίας

Ηλεκτρονικό βιβλίο

8.        ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

8.6. Προσανατολισμός των αεροφωτογραφιών

Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε μία αεροφωτογραφία στο ύπαιθρο, ή για να εντοπίσουμε το τμήμα που καλύπτει στον αντίστοιχο τοπογραφικό χάρτη, πρέπει προηγουμένως να καθορίσουμε τη διεύθυνση του Βορρά στην αεροφωτογραφία.

Ο προσανατολισμός μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

α. Με παραλληλισμό των γραμμών της αεροφωτογραφίας με τις αντίστοιχες στο έδαφος.

Έστω ότι βρισκόμαστε σε ένα χαρακτηριστικό σημείο της επιφάνειας της Γης, π.χ. στη διασταύρωση δύο δρόμων.  Το σημείο αυτό το εντοπίζουμε και στην αεροφωτογραφία.  Στη συνέχεια, αναγνωρίζουμε ένα άλλο σημείο στη φωτογραφία και στο έδαφος, π.χ. αναγνωρίζουμε τη θέση ενός λατομείου.

Συνδέουμε τα δύο σημεία της αεροφωτογραφίας με μια γραμμή και έπειτα μετακινούμε την αεροφωτογραφία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η προέκταση της γραμμής να περνάει από τη θέση του λατομείου.

Η φωτογραφία ήδη έχει παραλληλιστεί με το έδαφος.  Στη συνέχεια, χαράζουμε πάνω στην αεροφωτογραφία τη διεύθυνση της μαγνητικής βελόνας της πυξίδας, και ο καθορισμός του Βορρά στην αεροφωτογραφία έχει επιτευχθεί.

β. Με παραλληλισμό προς το χάρτη.  Αναγνωρίζουμε στην αεροφωτογραφία ευθύγραμμα τμήματα, π.χ. τμήματα οδών ή ρευμάτων, τα οποία εντοπίζουμε επίσης και στον τοπογραφικό χάρτη της περιοχής που καλύπτει η αεροφωτογραφία.

Τοποθετούμε την αεροφωτογραφία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα τμήματα των οδών ή των ρευμάτων που απεικονίζονται σ' αυτήν να θεωρούνται ως προεκτάσεις των αντίστοιχων τμημάτων του τοπογραφικού χάρτη.

Η διεύθυνση του Βορρά χαράζεται στην αεροφωτογραφία προεκτείνοντας τον ένα από τους δύο μεσημβρινούς του χάρτη.  Σημειώνουμε ότι οι μεσημβρινοί συμπίπτουν με τις κατακόρυφες γραμμές του χάρτη.


Επιστροφή

Επικοινωνία: vavliak@auth.gr
Τεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Καλαθάς akalatha@freemail.gr