μαθήματα
γεωγραφίας

Ηλεκτρονικό βιβλίο

8.        ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

8.7. Εμβαδά της επιφάνειας που καλύπτουν οι αεροφωτογραφίες.

Η έκταση που καλύπτει μια αεροφωτογραφία εξαρτάται από το ύψος λήψης της και από την εστιακή απόσταση της φωτογραφικής μηχανής.  Όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος λήψης της αεροφωτογραφίας που χρησιμοποιήσαμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκταση που καλύπτει, εφόσον η εστιακή απόσταση της φωτογραφικής μηχανής διατηρείται σταθερή.

Το ύψος όμως λήψης καθορίζει την κλίμακα της αεροφωτογραφίας, και κατά συνέπεια το εμβαδό της καλυπτόμενης έκτασης εξαρτάται από την κλίμακα της αεροφωτογραφίας.

Για τον υπολογισμό της έκτασης που καλύπτει στο έδαφος η αεροφωτογραφία, χρησιμοποιούμε την παρακάτω σχέση:

Ε = ε.     Ε = Καλυπτόμενη έκταση

ε = εμβαδό αεροφωτογραφίας

KA = Κλίμακα αεροφωτογραφίας

Παράδειγμα: Μία αεροφωτογραφία έχει σχήμα τετραγώνου πλευράς 10 cm και η κλίμακα της είναι .  Ζητούμε να βρούμε την έκταση που καλύπτει η αεροφωτογραφία.

ε = 0,10m Χ 0,10m = 0,01 m2

KA = 20.000

Εφαρμόζουμε τον τύπο Ε = ε. , οπότε έχουμε

Ε = 0,01 m2 ·400.000.000 ή Ε = 4.000.000 m2 ή Ε = 4 Km2.  Άρα, το εμβαδό που καλύπτει η αεροφωτογραφία αυτή είναι περίπου 4 Km2.


Επιστροφή

Επικοινωνία: vavliak@auth.gr
Τεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Καλαθάς akalatha@freemail.gr