μαθήματα
γεωγραφίας

Ηλεκτρονικό βιβλίο

9.        ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΩΝ.

Η αεροφωτογραφία είναι πολύτιμο συμπλήρωμα κάθε χάρτη, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει.  Η αεροφωτογραφία και ο χάρτης αλληλοσυμπληρώνονται, ενώ οι χαρακτηριστικές μεταξύ τους διαφορές είναι οι εξής:

α) Η αεροφωτογραφία, όπως και κάθε φωτογραφία, είναι κεντρική προβολή, ενώ ο χάρτης είναι παράλληλη προβολή.

β) Η αεροφωτογραφία καλύπτει επιφάνεια ανάλογη με αυτή των διαγραμμάτων και χαρτών μεγάλης κλίμακας.  Ο χάρτης αντίθετα δίνει την εικόνα της γήινης επιφάνειας ή τμημάτων της σε οποιαδήποτε κλίμακα,

γ) Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα της αεροφωτογραφίας τόσο περισσότερο υπερέχει έναντι του χάρτη.  Όσο μικρότερη γίνεται η κλίμακα της τόσο περισσότερο ο χάρτης ως εκφραστικό μέσο υπερέχει.

δ) Οι αεροφωτογραφίες, ιδιαίτερα οι έγχρωμες, με κανονικές συνθήκες λήψης, δίνουν τις πραγματικές και στιγμιαίες εικόνες τμημάτων της εξωτερικής γήινης επιφάνειας.  Τέτοιες εικόνες όμως συνοδεύονται συχνά από πολλά σφάλματα και παραμορφώσεις.  Τα ίδια αντικείμενα απεικονίζονται συχνά ως διαφορετικά ενώ τυχαία ή ασήμαντα αντικείμενα εμφανίζονται ως σημαντικά

Ο τοπογραφικός χάρτης δίνει σχηματικά την εικόνα των σημαντικότερων και περισσότερο ή λιγότερο μονίμων αντικειμένων ή καταστάσεων.  Τα ίδια αντικείμενα απεικονίζονται σ' αυτούς κατά τον ίδιο τρόπο.

ε) Η αεροφωτογραφία απεικονίζει, όπως προαναφέραμε, μόνον εξωτερικές στιγμιαίες απόψεις της γήινης επιφάνειας.  Ο χάρτης αντίθετα είναι ένα επεξηγηματικό σχέδιο, του οποίου η κατασκευή βασίζεται σε ορισμένες μετρήσεις, υπολογισμούς και παρατηρήσεις.  Διαστάσεις μπορούν να ληφθούν από τους χάρτες άμεσα, ενώ από τις αεροφωτογραφίες μόνο με τη βοήθεια συμπληρωματικών δεδομένων ή οργάνων.


Επιστροφή

Επικοινωνία: vavliak@auth.gr
Τεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Καλαθάς akalatha@freemail.gr