ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Για την σωστή προβολή των παρουσιάσεων Powerpoint απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer

ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
Εισαγωγή - Είδη Ελαστικών Κυμάτων - Βασικές Αρχές Διάδοσης Ελαστικών Κυμάτων - Ενέργεια Ελαστικών Κυμάτων
Εξασθένηση Ελαστικών Κυμάτων - Ανάκλαση και Διάθλαση - Περίθλαση - Ταχύτητες Διάδοσης Ελαστικών Κυμάτων
Τρόποι Παραγωγής Ελαστικών Κυμάτων στη Σεισμική Διασκόπηση
Όργανα Αναγραφής Ελαστικών Κυμάτων - Γεώφωνο- Υδρόφωνο
Ενισχυτές - Καταγραφείς - Εδαφικός Θόρυβος
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ
Εισαγωγή - Ανάκλαση σε Οριζόντια Επιφάνεια - Ανακλάσειςσε Πολλά Οριζόντια Στρώματα
Ανάκλαση σε Κελκιμένη Επιφάνεια
Διατάξεις Γεωφώνων στα Σεισμικά Προφίλ Ανάκλασης - Μετανάστευση στην Ανάκλαση
Τεχνικές Καθορισμού Ταχυτήτων - Διορθώσεις στους Χρόνους Διαδρομής στην Ανάκλαση
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ
Εισαγωγή - Δομή ενός Οριζοντίου Στρώματος- Δομή Πολλών Οριζοντίων Στρωμάτων
Δομή Στρώματος με Κεκλιμένη την Κάτω Επιφάνεια - Δομή Πολλών Στρωμάτων με Κεκλιμένη την Κάτω Επιφάνεια
Εύρεση Δομής ενός Στρώματος με Ανώμαλη την Κάτω Επιφάνεια - Περιορισμοί της Μεθόδου της Σεισμικής Διάθλασης
Δομή Συνεχούς Μεταβολής της Ταχύτητας με το Βάθος - Καθορισμός Θέσης Διάρρηξης και 'Aλματος Μετάπτωσης- Διατάξεις Γεωφώνων στα Σεισμικά Προφίλ της Διάθλασης - Στατικές Διορθώσεις

Διδασκαλία:
Καθηγ. Παναγιωτόπουλος Δημήτρης panagiot@geo.auth.gr
Τεχνική Επιμέλεια:
Dr. Αλέξανδρος Σταμπολίδης astamp@geo.auth.gr

Τομέας Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη