ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ


1ο Μάθημα
Μέθοδοι Ανάλυσης Γεωλογικών Παρατηρήσεων - Γνωριμία με το Μάθημα
PDF(1_Introduction_2019.pdf)
2ο Μάθημα
Παρεμβολή - Πρόβλεψη - Παρεμβολή στις Δύο Διαστάσεις
PDF(2_Interpolation_2019.pdf)
3ο Μάθημα
Εξομάλυνση Ακολουθίας Δεδομένων
PDF(3_Smoothing_2019.pdf)
4ο Μάθημα
Φίλτρα Παραγώγισης
PDF(4_Differential Filters_2019.pdf)
5ο Μάθημα
Συσχέτιση και Παλινδρόμηση
PDF(5_Linear Regression_2019.pdf)
6ο Μάθημα
Αυτοσυσχέτιση-Διασυσχέτιση
PDF(6_Univariate_Statistics_2019.pdf)
7ο Μάθημα
Μονοπαραγοντική Στατιστική
PDF(7_Correlation_2019.pdf)
8ο Μάθημα
Ανάλυση FOURIER
PDF(8_Fourier Transform_2019.pdf)
Εκφωνήσεις ασκήσεων και κώδικες MATLAB
Λύσεις ασκήσεων
PDF(matlab_2011.pdf)

Διδασκαλία:
Παναγιώτης Τσούρλος tsourlos@geo.auth.gr
Γεώργιος Βαργεμέζης varge@geo.auth.gr
Τεχνική Επιμέλεια:
Dr. Αλέξανδρος Σταμπολίδης astamp@geo.auth.gr
Τομέας Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη