ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

 

 

'Aσκηση 8.7 (βιβλίου)

 

ΑΣΚΗΣΗ 8.8

 

Το σχήμα παριστάνει σεισμόγραμμα στο οποίο η σκέδαση των κυμάτων Rayleigh είναι σαφής. Έχουν γραφεί διαδοχικοί ακέραιοι αριθμοί στα σημεία στροφής του σεισμογράμματος.

 

 

Α) Να μετρηθούν πάνω στο σεισμόγραμμα οι χρόνοι άφιξης που αντιστοιχούν στα σημεία αυτά.

 

Β) Από το χρόνο γένεσης του σεισμού (12:54:56) και από τους χρόνους άφιξης να υπολογισθούν οι χρόνοι διαδρομής, t, που αντιστοιχούν στα σημεία στροφής (t = τ - Η). Να υπολογισθούν οι αντίστοιχες ταχύτητες ομάδας U, με διαίρεση της επικεντρικής απόστασης (Δ = 3100 km) με τους αντίστοιχους χρόνους διαδρομής.

 

Γ) Να γίνει γραφική παράσταση των χρόνων διαδρομής, t, που αντιστοιχούν στα σημεία στροφής σε συνάρτηση με τους αντίστοιχους ακέραιους αριθμούς, n, που έχουν γραφεί πάνω στα σημεία στροφής και να χαραχθεί η καμπύλη  t = t (n).  Να βρεθούν οι κλίσεις της καμπύλης στα σημεία που αντιστοιχούν στα σημεία στροφής του σεισμογράμματος. Οι κλίσεις αυτές dt/dn είναι οι ημιπερίοδοι (T/2) του αντίστοιχου κύματος. Να υπολογισθούν οι περίοδοι, Τ, του κύματος.

Σχήμα 2. Μεταβολή της ταχύτητας ομάδας με την περίοδο για τα επιφανειακά κύματα Rayleigh για τρία διαφορετικά πάχη φλοιού.

 

 

Δ) Το σχήμα 2 παριστάνει οικογένεια καμπύλων των θεωρητικών ταχυτήτων ομάδας που αντιστοιχούν σε τρία πάχη φλοιού. Στο ίδιο σχήμα να χαρτογραφηθούν οι τιμές των ταχυτήτων ομάδας που μετρήθηκαν. Από τη σύγκριση των πειραματικών με τις θεωρητικές τιμές να καθοριστεί το μέσο πάχος του φλοιού μεταξύ της εστίας του σεισμού και του σταθμού αναγραφής.