ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ 4η

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

Α)  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΟΡΓΑΝΑ

Η βροχή είναι , ως γνωστόν, βασική μετεωρολογική παράμετρος. Εκείνο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η ποσότητα του νερού που πεύτει σε μια επιφάνεια. Αυτή εκφράζεται με το "ύψος βροχής". Αυτό ορίζεται ως εκείνο το ύψος στο οποίο θα έφτανε η στάθμη του νερού της βροχής αν έπεφτε πάνω σε μια οριζόντια επιφάνεια αποκλείοντας τους παράγοντας διαροή,απορρόφηση και εξάτμιση.
 Μονάδα μέτρησης του ύψους της βροχής είναι το "mm βροχής"
Στην πράξη λέγοντας βροχή ύψους 1mm εννοούμε τη βροχή εκείνη που απέδωσε ποσότητα νερού ιση με 1Kgr/m2 ή  1 m3 νερού / στρέμα. Και αυτό γιατί:
Ογκομετρικό
Σχήμα 4.1

  Το ογκομετρικό βροχόμετρο  (Σχ. 4.1) (βασικό όργανο μέτρησης της βροχής) έχει συλλεκτική επιφάνεια 200 cm2. Άρα ο  όγκος του νερού ύψους 1 mm που έπεσε πάνω σ'αυτή την επιφάνεια  είναι:  V=200(cm2).0,1(cm)=20 cm3 νερού, δηλ. μάζα 20 gr νερού (πυκνότητα ρ=1 gr/cm3)     
Έτσι έχουμε: 1 mm  βροχής =20 gr/200 cm2= 1/10(gr/cm2)= 1 gr /10-3m2= 103gr/m2=1 Kgr/m2.

Βροχογράφος
Σχήμα  4.2

Στο Σχ. 4.2 απεικονίζεται ένας βροχογράφος που είναι το βασικό όργανο καταγραφής τόσο του ύψους βροχής όσο και της έντασής της. Με τον όρο ένταση της βροχής εννοούμε βέβαια την ποσότητα της βροχής (τα mm βροχής) ανά μονάδα χρόνου.
Η ταινία που εφάπτεται του περιστρεφόμενου ωρολογιακού μηχανισμού είναι βαθμολογημένη σε mm βροχής και σε ώρες. Έτσι καταγράφονται τα mm βροχής ως προς το χρόνο.
 Το χιόνι μετριέται ή με το ύψος του χιονοστρώματος ή με το ισοδύναμο νερό που παίρνουμε όταν λιώσουμε το χιόνι που είναι τοποθετημένο μέσα στο ογκομετρικό βροχόμετρο.

Δεκαπλασιαστικό
Σχήμα 4.3

 Στο Σχ. 4.3 απεικονίζεται το "δεκαπλασιαστικό βροχόμετρο", όργανο βασικό για τη μετρηση της βροχής. Ονομάζεται έτσι γιατί  το εμβαδόν του χωνίου Α είναι ακριβώς 10πλάσιο του αθροίσματος των εμβαδών των τομών του κυλίνδρου α και του σωλήνος β.
Με το όργανο αυτό είναι δυνατή η μέτρηση του εκάστοτε βροχομετρικού ύψους με ακρίβεια δεκάτου του mm.B)  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Να λυθούν οι ασκήσεις:

1. Με βάση την ταινία του βροχογράφου (Σχ. 4.4) να βρεθεί το συνολικό βροχομετρικό ύψος που είναι σ'αυτή την ταινία και να σημειωθεί η μέγιστη ωριαία ένταση αυτής της βροχόπτωσης.

Ταινία
Σχήμα 4.4

2. Στον πίνακα 1 αναφέρονται τα μηνιαία βροχομετρικά ύψη (mm) της περιόδου  (1981-2000) στη Θεσσαλονίκη . Με βάση τις τιμές αυτού του πίνακα να βρεθούν τα μέσα μηνιαία βροχομετρικά ύψη και στη συνέχεια να γίνει το διάγραμμα της μέσης αυτής ετήσιας πορείας της βροχής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  Α.Π.Θ. ΜΗΝΙΑΙΟ ΎΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

ΈΤΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΕΤΉΣΙΟ
1981 23.4 25.5 28.2 21.5 17.3 28.2 11.5 28.4 1.2 46.1 78.1 39.2 348.6
1982 11.3 37.4 47.1 75.6 28.8 13.5 12.1 36.4 4.8 47.2 159.7 31.6 505.5
1983 11.8 11.3 30.1 2.7 27.4 121.1 31.1 21.9 6.7 24.7 45.8 159.8 494.4
1984 37.3 35.3 42.2 56.7 13.9 12.6 7.2 23.1 2.7 0.6 39.5 30.8 301.9
1985 9.0 3.0 49.1 5.3 41.4 10.1 0.1 17.7 14.0 8.0 158.7 18.2 334.6
1986 44.4 129.1 26.4 18.8 63.1 61.5 19.7 16.2 26.3 19.2 35.6 12.8 473.1
1987 53,6 47.6 78.1 88.4 35.7 39.0 14.0 44.5 27.9 85.8 102.6 33.2 650.4
1988 15.3 39.6 79.6 21.8 25.8 16.7 25.1 21.3 3.1 21.5 88.4 106.0 464.2
1989 0.5 0.1 44.2 26.0 45.5 51.6 48.6 0.0 34.5 14.3 29.8 45.3 340.4
1990 0.0 3.1 1.0 24.0 90.0 8.8 21.2 38.1 11.5 37.7 30.5 94.6 360.5
1991 10.4 46.6 41.9 60.0 31.0 31.9 36.7 43.2 40.0 14.2 28.9 4.7 389.5
1992 0.0 2.1 14.0 58.8 55.4 36.9 32.0 7.6 6.4 57.8 31.2 34.4 336.6
1993 17.4 10.5 20.1 23.3 103.0 25.3 0 1.3 6.8 10.2 67.6 17.0 299.5
1994 39.0 43.7 7.7 77.7 52.3 3.6 27.4 24.1 0.0 69.4 47.6 39.8 432.3
1995 61.6 9.3 37.9 7.3 71.2 7.4 64.1 34.9 20.0 5.6 33.8 110.5 463.6
1996 91.7 68.0 42.0 17.5 32.7 19.7 39.9 18.2 68.7 30.6 34.7 28.8 492.5
1997 22.7 61.2 16.7 41.5 2.1 18.8 31.9 26.1 11.3 79.6 18.2 56.0 386.1
1998 39.5 60.7 7.9 6.1 64.5 6.1 0.9 4.8 24.8 24.8 150.3 38.1 428.5
1999 16.9 34.7 63.8 27.4 24.5 49.8 21.4 11.0 25.5 31.1 73.4 88.0 467.5
2000 4.0 50.4 2.7 31.6 28.4 2.1 15.7 0.9 12.5 37.8 39.5 6.1 231,7